Komplettering till ansökan enligt miljöbalken

Här listas de kompletteringar som har gjorts till ansökan enligt miljöbalken, indelade per tillfälle då de skickades in.

Kompletteringar 2013

Den 2 april 2013 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

  • Bilaga K:1
    Förslag till villkor
  • Bilaga K:2
    Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen
  • Bilaga K:3
    Frågor och svar per remissinstans
  • Bilaga K:4
    Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark
  • Bilaga K:5
    Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle
  • Bilaga K:6
    SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark
  • Bilaga K:7
    SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion
  • Bilaga K:8
    Errata till rapporter som ingår i ansökan

Kompletteringar 2014

Den 4 september 2014 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

  • Bilaga K:2
    Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Version 2.0
  • Bilaga K:3
    Frågor och svar per remissinstans. Version 2.0
  • Bilaga K:5
    Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 2.0
  • Bilaga K:10
    Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
  • Bilaga K:11
    SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3.
  • Bilaga K:12
    Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. SKB-P-14-20
  • Bilaga K:13
    Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. SKB P-14-21
  • Bilaga K:14
    Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i Forsmark.
  • Bilaga K:15
    Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark – Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser.
  • Bilaga K:16
    Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2012. SKB P-13-03
  • Bilaga K:17
    Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark.
  • Bilaga K:18
    Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark.
  • Bilaga K:19
    Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden. SKB R-10-63

Kompletteringar 2015

30 mars 2015

Den 30 mars 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

  • Bilaga K:2
    Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Version 3.0
  • Bilaga K:3
    Frågor och svar per remissinstans. Version 3.0
  • Bilaga K:10
    Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 2.0
  • Bilaga K:20
    MKB avseende utökad mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink.
  • Bilaga K:21
    Samrådsredogörelse – Samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4 § avseende tillstånd till utökad kapacitet för mellanlagring.
  • Bilaga K:22
    Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink.
  • Bilaga K:23
    Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle.
  • Bilaga K:24
    Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring.
  • Bilaga K:25
    Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink.

25 september 2015

Den 25 september 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

  • Mål nr M 1333-11
    Kompletteringsyttrande 25 september 2015

    • Bilaga K:3
      Frågor och svar per remissinstans. Version 4.0
    • Bilaga K:10
      Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Version 3.0

Kompletteringar och bemötanden 2016

17 oktober 2016

Den 17 oktober 2016 lämnade SKB följande komplettering och bemötande till ansökan enligt miljöbalken.

  • Mål nr M 1333-11
    Komplettering V och bemötande

    • Bilaga K:1
      Förslag till villkor
    • Bilaga K:5
      Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.
    • Bilaga K:10
      Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.
    • Bilaga K:26
      Ökat berguttag och hantering av bergmassor.

Kompletteringar 2017

30 juni

Den 30 juni 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Innehållsförteckning för yttrandet

  • Mål nr M 1333-11
    Kompletteringsyttrande 30 juni 2017.

    • Bilaga K:1
      Förslag till villkor.
    • Bilaga K:28
      Åtaganden.
    • Bilaga K:10
      Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
    • Bilaga K:27
      Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Komplettering till Miljödepartementet 2019

Den 4 april 2019 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken till Miljödepartementet.

Senast granskad: 3 juli 2017