Utökad lagring i Clab

Utökad lagring i SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn

Eftersom det inte får bli fullt i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle innan slutförvaret i Forsmark är klart att tas i bruk har SKB ansökt om ett utökat tillstånd för Clab, från 8 000 ton till 11 000 ton. Enligt beräkningarna kommer den nuvarande tillståndsmässiga maxkapaciteten vara nådd i mars 2024. Det krävs ingen utbyggnad för att kunna lagra 11 000 ton, nuvarande anläggning är tillräckligt stor.

Regeringen gav tillåtlighet och tillstånd för utökad kapacitet i mellanlagret Clab i augusti 2021 och i juli 2022 fick SKB miljötillstånd av Mark- och Miljödomstolen för utökad mellanlagring. Miljötillståndet får tas i anspråk även om det överklagas i högre instanser.

Den parallella prövningen enligt kärntekniklagen som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för fortsätter och SKB behöver lämna in förnyade säkerhetsredovisningar för ett godkännande. Dessa ska omfatta förstärkningar som ytterligare höjer strålsäkerheten på anläggningen.

Innan regeringsbeslutet augusti 2021 ingick utökningen av mellanlagring i den sammanhållna ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle men nu hanteras det som ett separat ärende. Tidigare handlingar i ärendet hittar du på sidorna kring ansökan för Kärnbränsleförvaret.

Tidigare utökningar

1992: Från 3 000 ton till 5 000 ton.

1998: Från 5 000 ton till 8 000 ton.

Senast granskad: 7 april 2022