Utbyggnad av SFR

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall behöver byggas ut

För att skapa utrymme för låg- och medelaktivt rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken planerar SKB att bygga ut befintligt SFR.

Flera av de svenska kärnkraftsreaktorerna är nu avstängda och ska monteras ner och rivas. Det rivningsavfall som innehåller radioaktivitet ska slutförvaras i SFR. Det rör sig om reaktorkomponenter, metall, betong och andra byggnadsmaterial.

Men för att rymma detta behöver SFR byggas ut. I dag rymmer anläggningen cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall och är fyllt till 60 procent. Det behövs ytterligare utrymme för 117 000 kubikmeter.

Sex nya bergssalar

Att bygga ut SFR kommer att ta ungefär sex år, tre år av bergarbeten och tre år av installationsarbeten då till exempel ventilation, belysning och hanteringsutrustning ska komma på plats. SKB beräknar att den första sprängsalvan skjuts under hösten 2024. Att bygga ut SFR är både ett unikt och komplext projekt då det omfattar utbyggnad av en befintlig kärnteknisk anläggning, där de olika delarna ska anpassas till varandra.

Planen är att förvaret efter utbyggnaden ska få sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter och bli ungefär tre gånger så stort som i dag. Den utbyggda delen placeras, precis som befintligt SFR, i urberget under havet utanför Forsmark. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

Projektet drivs som en totalentreprenad i samverkan, en arbetsform som bygger på samarbete och transparens där SKB tillsammans med entreprenören bildar en gemensam organisation. Samarbetet är alltså i fokus – SKB kan strålsäkerhet och vår samverkanspartner har byggkompetensen. SKB har tecknat samverkansavtal med Skanska för utbyggnaden av SFR.

Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden.

Prövning pågår

För att möjliggöra utbyggnaden lämnade SKB i slutet av 2014 in ansökningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken till Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen. Det handlar om runt 6000 sidor bestående av bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och en analys av säkerheten både under drift och efter förslutning. I januari 2019 gav Strålsäkerhetsmyndigheten klartecken för utbyggnaden. Under knappt två veckor i september/oktober 2019 prövades ansökan av mark- och miljödomstolen i en huvudförhandling. I november tillstyrkte även mark- och miljödomstolen ansökan om utbyggnad.

I april 2021 godkände Östhammars kommunfullmäktige SKB:s ansökningar och i december 2021 gav regeringen tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken.

En villkorsförhandling enligt miljöbalken hölls sedan i november 2022 och cirka en månad senare meddelade mark- och miljödomstolen dom och SKB fick miljötillstånd för utbyggnaden. Domen reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen. Domstolen beslutade också om verkställighet för inledande arbeten, vilket innebär att SKB kan påbörja arbetet ovan jord i närtid.

SKB lämnade i mars 2023 in ansökan inför uppförande och drift av det utbyggda SFR till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan omfattar bland annat en preliminär säkerhetsredovisning, systembeskrivningar och en avvecklingsplan och är ett viktigt steg i den stegvisa prövningen enligt Kärntekniklagen, KTL. Först efter SSM:s godkännande kan vi påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark.

Fakta

Förvaret i siffror

Dagens anläggning som rymmer 63 000 kubikmeter är tänkt att utökas med ytterligare 117 000 kubikmeter. Planen är att förvaret efter utbyggnaden ska få sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter som förläggs på 120–140 meters djup.

Röster om utbyggnaden av SFR

I filmerna nedan berättar några av de som medverkar i utbyggnaden av SFR mer om projektet.

”I mitt projekt har vi otroligt mycket spännande som händer”

Ida Tjerngren – Projektledare.

”SFR är en unik anläggning”

Jerry Westerstedt – Biträdande avdelningschef Drift.

Mer information

Senast granskad: 28 mars 2023