Äspölaboratoriet

Unikt underjordiskt berglaboratorium

Vid SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn sker en stor del av forskningen kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Här testar vi olika tekniska lösningar i full skala och i verklig miljö.

Äspölaboratoriet är en unik forskningsanläggning. I hela världen finns bara ett fåtal liknande laboratorier. På nästan 500 meters djup genomför vi experiment i samarbete med svensk och internationell expertis.

Forskningen innebär att under realistiska förhållanden studera hur bentonitleran och kopparkapseln samverkar med berget. Här genomförs försök som ska klargöra bergets roll som barriär. Det kan till exempel röra sig om hur berget fördröjer transporten av radioaktiva ämnen eller hur mikrober påverkar förhållandena på djupet.

Generalrepetition under jord

Laboratoriet används inte bara för forskningens fältförsök. Man kan säga att Äspölaboratoriet är en generalrepetition inför byggandet av Kärnbränsleförvaret. Vi utvecklar och provar olika tekniker och metoder för att undersöka berget, utforma förvaret och för att deponera kapslar. Vi testar bland annat maskiner och utrustning som är helt unika i sitt slag.

Äspölaboratoriet ligger i Misterhults skärgård, nära Oskarshamns kärnkraftverk.

Äspölaboratoriet liknar i mångt och mycket det framtida Kärnbränsleförvaret. Här finns tunnlar, deponeringshål, kopparkapslar, lera och maskiner. Men på en viktig punkt skiljer sig anläggningarna åt – det använda kärnbränslet finns naturligtvis inte här.

Samarbete över gränserna

Den största delen av forskningen sker i samarbete med andra högskolor, universitet och organisationer. Ett omfattande samarbete vad gäller teknik- och erfarenhetsutbyte finns också med SKB:s systerorganisationer i världen. Vissa delar av forskningen vid Äspölaboratoriet sker genom EU:s ramprogram för forskning och teknik.

Det finns också möjlighet för andra organisationer att genomföra egna försök i Äspölaboratoriet. Detta sker dels genom direkt kontakt med Äspölaboratoriet, dels genom SKB:s dotterbolag, SKB International.

Senast granskad: 10 februari 2022