För dig som är entreprenör

Stora byggprojekt planeras

SKB planerar tre stora byggprojekt för att kunna slutförvara det svenska kärnavfallet. Vi är redo. Är du?

Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete är vi på SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor – att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet. Vi ska påbörja tre stora byggprojekt: I Forsmark ska vi bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och bygga ut det redan existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. I Oskarshamn ska vi bygga en inkapslingsanläggning för det använda kärnbränslet.

Samtidigt som vårt uppdrag är ett viktigt miljöskyddsprojekt är det även ett mycket omfattande byggprojekt. Det handlar om en investering på 19 miljarder kronor som på sikt kommer att skapa 1500 jobb.

För att genomföra våra projekt behöver vi inte bara vår egen kompetens, utan vi kommer även samarbeta med entreprenörer inom många olika områden.

Samarbete mot höga mål

SKB:s vision är att vara ett nationellt och internationellt föredöme i arbetet med att ta hand om radioaktivt avfall. Samhället ska ha ett starkt förtroende för vårt arbetssätt, vår metod, vår forskning och teknikutveckling.

SKB ska ta ansvar för sociala och miljömässiga förhållanden i hela leverantörskedjan samt bidra till en positiv utveckling av den. Det innebär att vi ställer krav på hälsa, säkerhet och miljö för att se till att våra projekt kan nå våra hållbarhetsmål. Vi lägger stor vikt på minskad klimatpåverkan genom att fokusera på energieffektiva lösningar, kretsloppstänkande och klimatsmarta materialval.

Du som arbetar på eller för SKB är avgörande för vår framgång, och vi är måna om att arbetet drivs i linje med våra värderingar, oavsett om du är medarbetare eller entreprenör.

Det första av SKB:s stora byggprojekt – Utbyggnad av SFR

SFR med befintlig del i vitt, och den planerade utbyggnaden i blått.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, har varit i drift i Forsmark sedan 1980-talet. SKB jobbar nu för att bygga ut SFR för att anläggningen ska kunna rymma radioaktivt rivningsavfall från de kärnkraftsreaktorer som avvecklats i Sverige. Det rör sig till exempel om reaktorkomponenter, metallskrot, betong och andra byggnadsmaterial som fått radioaktiva ämnen på sig under drifttiden.

Att bygga ut SFR kommer att ta ungefär sex år, tre år av bergarbeten och tre år av installationsarbeten då till exempel ventilation, belysning och hanteringsutrustning ska komma på plats. SKB beräknar att den första sprängsalvan skjuts under hösten 2024. Att bygga ut SFR är både ett unikt och komplext projekt då det omfattar utbyggnad av en befintlig kärnteknisk anläggning, där de olika delarna ska anpassas till varandra.

Totalentreprenad i samverkan

Projektet kommer drivas som en totalentreprenad i samverkan, en arbetsform som bygger på samarbete och transparens där SKB tillsammans med entreprenören bildar en gemensam organisation som i en första fas tar fram rutiner och regler för samverkan. Samarbetet är alltså i fokus – SKB kan strålsäkerhet och vår samverkanspartner har byggkompetensen. SKB har nu tecknat samverkansavtal med Skanska för utbyggnaden av SFR. Det är de som i sin tur kommer att handla upp underentreprenörer.

Tidplan

  • Under våren 2023 upphandlar SKB en samverkanspartner för projektet.
  • Hösten 2023 till hösten 2024 kommer vi tillsammans med vår samverkanspartner planera och ta fram rutiner och riktlinjer för hur projektet ska bedrivas. Det är vår samverkanspartner som kommer gå ut med upphandlingar av underentreprenörer.
  • Senhösten 2024 planeras produktionsstart av projektet.

Frågor och svar

Hur håller jag mig informerad inför kommande upphandlingar?

  • Du kan hålla dig informerad via vår webbsida och våra sociala medier.

Hur kan jag anmäla mitt intresse för kommande projekt hos SKB?

  • Vi sparar alla intresseanmälningar som kommer in via web-formuläret nedan och kommer förmedla detta till vår samverkanspartner när denna är på plats.

Kan vi få mer detaljerade tidplaner för olika upphandlingar?

  • Det är vår samverkanspartner som kommer handla upp underentreprenörer. Därför kan SKB inte i nuläget ge detaljerad information.

Intresseanmälan och övriga frågor

Du som entreprenör kan använda formuläret nedan för att skicka en intresseanmälan, eller ställa en övrig fråga. Intresseanmälan lämnas till SKB:s samverkanspartner när denne är på plats.

Lämna dina uppgifter här.

Röster om utbyggnaden av SFR

I filmerna nedan berättar några av de som medverkar i utbyggnaden av SFR mer om projektet.

”I mitt projekt har vi otroligt mycket spännande som händer”

Ida Tjerngren – Projektledare.

”SFR är en unik anläggning”

Jerry Westerstedt – Biträdande avdelningschef Drift.

”Det är viktigt att vi får rätt organisation”

Jennie Khullar – Enhetschef inköp.

”Det här är det första i raden av SKB:s flermiljardsprojekt”

Peter Wass – Avdelningschef Program och projekt.

Senast granskad: 8 maj 2023