Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Mats Ohlsson, SKB:s koordinator för externa samarbeten vid Äspölaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

”Vi jobbar brett för Äspölaboratoriets framtida utveckling”

Mats Ohlsson, koordinator för externa kontakter vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn, jobbar intensivt med att på sikt bredda Äspölaboratoriet och få in andra partner som vill bedriva verksamhet där.

Hallå där, Mats, hur går det arbetet?

– Det går bra. Det här är ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis ska leda till att SKB i framtiden, när vi inte behöver laboratoriet längre, kan lämna över det till andra företag eller organisationer som kan ha nytta av underjordslaboratoriet. Det här kan bli aktuellt på kanske tio års sikt, och därför arbetar vi nu väldigt brett, med många olika intressenter inom såväl akademin som näringslivet och inom en rad olika ämnesområden. Jag är ofta ute och träffar potentiella samarbetspartner på högskolor, universitet, forskningsinstitut, företag och på olika typer av konferenser. De som är intresserade bjuder vi sedan in hit till Äspölaboratoriet för att de ska få se anläggningen och dess möjligheter.

Hur är intresset bland dem du träffar? Är de intresserade av Äspölaboratoriet?

– Ja, inom den akademiska världen finns redan ett stort intresse där man ser möjligheter till forskning inom bland annat mikrobiologi, geoteknik och hydrogeologi. Inom näringslivet är laboratoriet inte lika känt, men vissa företag, och även forskningsinstitut som ofta samarbetar med företag, har visat intresse. Ett exempel är Sveriges tekniska forskningsinstitut som är intresserat av säkerhet och brandskydd i tunnelmiljö och där skulle Äspölaboratoriet kunna komma till nytta. Institutet håller just nu på att söka finansiering till sitt senaste forskningsprogram (SP Tunnel 2017-2021) och ser stora möjligheter med att använda Äspölaboratoriet som en test- och demonstrationsanläggning.

Har du fler exempel på intressanta samarbeten?

– Ja, vi har ett intressant samarbete med aktörer inom bergbyggnadsbranschen. Här finns ett intresse av att starta en testbädd för utveckling och innovation inom bergbyggnadsteknik vid Äspölaboratoriet. Tack vare ett stöd från Vinnova ska vi under första halvåret av 2017 genomföra en förstudie för att belysa om det är möjligt att starta en sådan testbädd, och i så fall hur det kan genomföras. Förstudien görs i samarbete med Skanska, NCC, Peab och Stiftelsen för Bergteknisk Forskning samt KTH och stöttas även av Regionförbundet i Kalmar län.

SKB är ju en av flera drivande parter i detta arbete, vilka fler jobbar du med?

– En av de viktigaste samarbetspartnerna är Oskarshamns kommun. Här handlar det mycket om att få in forskare från universitet och högskolor och i förlängningen bilda ett Nationellt geosfärslaboratorium, NGL. Sedan arbetar vi tillsammans med SKB International som har kontakter med kärnavfallsorganisationer från andra länder, och Regionförbundet i Kalmar län som driver ett projekt som vänder sig mot näringslivet både nationellt och internationellt. Nyligen hade vi till exempel en workshop med bland annat representanter från Linnéuniversitetet, Industriella utvecklingscentrat i Kalmar, Almi Förtetagspartner och Atrinova i Oskarshamn för att se vilka kopplingar som kan finnas till det lokala och regionala näringslivet och vilken nytta företag i regionen kan ha av Äspölaboratoriet. Det blev bra diskussioner som vi kommer att ha nytta av i det fortsatta arbetet.

Det finns ju redan en pågående verksamhet med externa uppdrag vid Äspölaboratoriet, hur ser du på den verksamheten i framtiden?

– Ja, det stämmer. Sedan 2007 har vi haft ett samarbetsavtal med Oskarshamns kommun som gjort det möjligt för forskare att bedriva egna projekt i Äspölaboratoriet och dess omgivningar. Detta har skett genom forskningsplattformen Nova FoU och har varit framgångsrikt. Förutsättningarna för detta samarbete har dock förändrats under de senaste åren och därför har en process inletts för att omförhandla avtalet. Förändringen består i att vi från vår sida behöver börja planera för utfasningen av vår egen verksamhet. SKB har sagt upp det ursprungliga avtalet vilket innebär att det kommer att upphöra att gälla den 31 december, 2017. Ambitionen är att SKB och Oskarshamns kommun i samverkan med KTH ska förhandla fram ett nytt avtal för att utveckla samarbetet i framtiden.

Fakta

Äspölaboratoriet

I 30 år har Äspölaboratoriet tjänat som SKB:s underjordslaboratorium för forskning och teknikutveckling kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Inom en tioårsperiod kommer SKB:s behov av ett eget laboratorium att minska avsevärt. Därför görs nu en rejäl kraftsamling för att hitta andra intressenter som vill driva anläggningen vidare på sikt.

Äspölaboratoriet erbjuder plats för forskning, experiment och teknikutveckling i underjordsmiljö. SKB har gjort omfattande kartläggningar av berggrunden och naturen i omgivningarna runt Äspö och platsen är en av de bäst kartlagda platserna i världen. Alla mätdata finns samlade i en databas som också kan ge möjligheter för den framtida utvecklingen av laboratoriet.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 29 november 2016