Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Världsunika byggprojekt planeras

Så fort SKB får klartecken kommer det att byggas och grävas i Forsmark. De planerade byggprojekten är inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk investering som kommer att ge många arbetstillfällen i Östhammars kommun.

Två riktigt stora projekt planeras ute på Forsmarkshalvön. Här ska det existerande Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, byggas ut. Det behöver bli ungefär tre gånger så stort som i dag för att kunna rymma rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

På en yta strax intill ska Kärnbränsleförvaret byggas, anläggningen där Sveriges använda kärnbränsle ska slutförvaras. Den planerade byggtiden är ungefär tio år. I Oskarshamns kommun ska SKB bygga en anläggning för att kunna kapsla in det använda kärnbränslet, innan det transporteras till Forsmark för slutförvaring.

SKB:s vd Johan Dasht. Foto: C-R Lindqvist.

Så totalt handlar det om tre stora projekt. Men att projekten är stora, vad betyder det egentligen?

– Det betyder bland annat att våra planerade arbeten innebär investeringar på ungefär 19 miljarder kronor och genererar cirka 1500 arbetstillfällen i berörda kommuner och regioner, säger SKB:s vd Johan Dasht.

Ett av Sveriges största industriprojekt

– Vi kommer visserligen att driva några av Sveriges största industriprojekt, men ännu väsentligare är att våra projekt är bland de viktigaste miljöskyddsprojekt som genomförs i Sverige. Det är ett tydligt ställningstagande att vår generation som har skapat avfallet också tar hand om det och inte skjuter ansvaret på nästa generation, säger Johan Dasht.

De första åren planerar SKB att bygga upp den organisation som ska uppföra de nya anläggningarna och utföra utbyggnaden av SFR. Under den inledande treårsperioden investerar då SKB drygt fem miljarder kronor. De på sikt 1500 arbetstillfällena handlar både om nyanställningar och om konsultuppdrag, men också om indirekta gynnsamma effekter, som ringar på vattnet, i andra branscher.

Positiv effekt för fler branscher

– Utredningar som gjorts visar att våra projekt kommer att ha en positiv effekt för flera branscher i de aktuella och kringliggande regionerna, förutom för byggsektorn också för besöksnäringen och bland teknikkonsulter. Med stora investeringar följer även andra positiva effekter för samhället i sin helhet och attraktionskraften i berörda orter ökar, säger Johan Dasht.

På företagsnivå siktar SKB på kort sikt att kunna anställa ungefär 200 personer, anlita ungefär lika många konsulter och upphandla ett 50-tal årsarbeten inom bland annat byggsektorn.

Fakta

Ska byggas: Kärnbränsleförvaret i Forsmark, inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Ska byggas ut: Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Investeringar för byggperioden: 19 miljarder kronor.

Byggtid: cirka 10 år.

Antal sysselsättningstillfällen: 1500 direkt och indirekt.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 1 september 2020