Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, pratar på den internationella konferensen Stockholm Talks 2013. Foto: Lasse Modin.

USA vill ha svensk hjälp

I USA gör man nu ett försök till omstart i arbetet med att etablera ett slutförvar för högaktivt kärnavfall. En av två utländska experter som anlitats att hjälpa till är svenska Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

Det är ordföranden i den amerikanska motsvarigheten till Kärnavfallsrådet och ett policyinstitut vid namn CISAC, för hantering av stora samhällsfrågor, som tagit initiativet. Målsättningen är att hitta en väg framåt i vad som bäst kan beskrivas som ett låst läge.

I USA finns sedan tidigare ett slutförvar för högaktivt avfall från militär verksamhet i New Mexico. Men en lösning för avfallet från landets många kärnkraftsreaktorer saknas. För några år sedan fanns långt gångna planer på att bygga ett slutförvar i Yucca Mountain. Men efter att den lokala förankringen misslyckats stoppades projektet. En så kallad ”Blue Ribbon Commission” fick då presidentens uppdrag att titta förutsättningslöst på frågan.

– Kommissionen var bland annat på besök i Sverige och lämnade sedan ett utlåtande med många förslag. Men det saknades detaljerade lösningar för hur arbetet skulle organiseras framöver, berättar Saida Laârouchi Engström.

Fyra olika mål

Återigen lades en död hand över frågan i USA. Men i och med det senaste initiativet finns det nu en möjlighet till nystart. En grupp av, företrädesvis inhemska professorer vid Stanford University, har bildats. De har även knutit till sig två utländska experter, Christophe Poinssot, från Frankrike och Saida Laârouchi Engström, från Sverige.

– Gruppen har egentligen fyra olika mål. Vi ska fundera över bildandet av en ny organisation liknande SKB i USA. Vi ska skapa och definiera en beslutsprocess för lokaliseringen av slutförvar för kärnavfall som bygger på säkerhet och frivillig medverkan från delstaterna. Vi ska göra en jämförelse av alternativa metoder och upprätta standard och regelverk för hur man ska hantera vetenskapen och den tekniska utvecklingen i förhållande till beslutsprocessen, berättar Saida.

Två års tid

Hon ser fram emot det nya uppdraget som kommer att vara i två års tid. Ett första möte hålls 2015 och slutresultatet är tänkt att bli en slags handbok för kongressen när den nya lagstiftningen ska ta form.

– Även för oss i Sverige är det viktigt att det stora landet i väster tar tag i den här frågan. Ju fler länder som löser slutförvaringen av kärnavfall, desto bättre. Om vi kan dela med oss av vår erfarenhet och exportera vår beslutsprocess som bygger på acceptans och frivillighet så gör vi gärna det. Dessutom får jag på det här sättet mycket kunskap som jag också kan ta med tillbaka till SKB i Sverige, säger Saida Laârouchi Engström.

Fotnot: Svenska Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle.

FAKTA

Flera uppdrag

Saida Laârouchi Engström är direktör för strategi och program på SKB och har de senaste åren huvudsakligen arbetat med tillståndsprövningen av ansökningarna om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, samt med projektet för utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Men hon har även flera internationella uppdrag. Förutom uppdraget i USA sitter hon med i en nytillsatt styrkommitté vid EU:s energidirektorat. Styrkommitten kommer bland annat att granska de rapporter som alla medlemsstater ska lämna till EU-kommissionen senast sommaren 2015. Där ska respektive land beskriva hur man tänker etablera slutförvar för högaktivt avfall och använt kärnbränsle i framtiden.

MER INFORMATION

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 27 oktober 2014