Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks.

Två yttranden om Kärnbränsleförvaret

Det blev ett tydligt ja i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Mark- och miljödomstolen var också positiv på flera viktiga punkter, men efterlyser mer underlag om kopparkapslarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och rekommenderar alltså regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande är också positivt på flera viktiga punkter. Man säger ja till de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Också för inkapslingsanläggningen och för utökad kapacitet i mellanlagret Clab. Däremot vill domstolen att SKB presenterar mer underlag om kapselns egenskaper och säkerheten på lång sikt. Man vill också att frågan om ansvar efter förslutning, som även kommunen har lyft, ska utredas.

SKB:s vd Eva Halldén. Foto: M Wallerstedt.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver regeringens expertmyndighet SSM i sitt yttrande att SKB har förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

SKB tar fram underlag

Att de två myndigheterna dragit så olika slutsatser beror delvis på att de prövar mot olika lagstiftningar, SSM mot kärntekniklagen och MMD mot miljöbalken. De har också olika prövningsförfaranden. SSM ger tillstånd i flera steg med fortlöpande uppdateringar av säkerhetsanalysen. Domstolen däremot måste säga antingen ja eller nej utifrån det underlag som finns nu.

Nu ligger frågan på Miljö- och energidepartementets bord för vidare utredning och SKB arbetar för att ta fram det underlag om kapseln som domstolen efterfrågar.

– Det är sådant som vi har planerat att ta fram till den preliminära säkerhetsanalysen. Skillnaden nu blir att vi får prioritera om arbetet och göra det snabbare än vi tänkt, säger Helene Åhsberg, projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

Ingen folkomröstning

Östhammars kommun skulle ha haft en folkomröstning om slutförvaret den 4 mars. På ett möte i kommunfullmäktige i slutet av januari tog man dock beslutet att den ställs in.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 7 februari 2018