Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

The Stockholm Talks i höst

2 oktober samlar SKB ansvariga för kärnavfallsprogrammen och de berörda myndigheterna i Sverige, Finland och Frankrike till konferensen The Stockholm Talks. Det handlar om att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de tre länder som kommit längst i Europa. Konferensen hålls på Fotografiska i Stockholm. Jenny Rees, samhällskontakter, är den på SKB som håller i arrangemanget.

Vad är syftet med en sådan här konferens?

– Syftet är att vi ska utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi har valt att fokusera på de tre länder som kommit längst med planerna på att etablera slutförvar för högaktivt kärnavfall hittills, Sverige, Finland och Frankrike. Tanken är att representanterna från respektive land ska berätta vilka lärdomar de har dragit och vilka utmaningar som återstår. Det ligger i allas intresse att de här länderna kommer i mål med sina respektive program och kan fungera som draghjälp för andra länder på vägen dit.

Vilka är det som kommer att föreläsa på konferensen?

– Det är SKB:s motsvarigheter i Finland och Frankrike, Posiva respektive Andra. Men dessutom kommer representanter från de ansvariga myndigheterna i alla tre länderna och det är något som vi är särskilt glada över. Även EU finns representerat i form av Ute Blohm-Hieber, chef för EU-kommissionens energidirektorat.

Hur är upplägget för konferensen?

– Det kommer att bli både presentationer, rundabordssamtal och tillfälle till frågestunder. När det gäller myndigheterna vill vi särskilt att de ska beskriva hur granskningen och tillståndsprövningen av ett slutförvar för högaktivt avfall går till.

Fakta

Program för The Stockholm Talks internationella konferens

2 oktober 2013

Moderator är Carlos Rojas, medgrundare och vd för MIKLO forskningsinstitut

PASS 1:

08.00 Registrering och frukost

09.00 Konferensen öppnas.
Christopher Eckerberg, vd Svensk Kärnbränslehantering AB

09.15 Kärnavfallsfrågan på EU-agendan. Bakgrunden till EU-kommissionens direktiv, situationen i medlemsstaterna och status på medlemsstaternas arbete med Kärnavfallsdirektivet.
Ute Blohm-Hieber, chef för DG ENER-D.2 (EU-kommissionens energidirektorat)

10.00 Det svenska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Saida Lâarouchi Engström, direktör Svensk Kärnbränslehantering AB

10.30 Det franska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Francois-Michel Gonnot, ordförande för det statligt ägda Andra med ansvar för kärnavfallshanteringen i Frankrike

11.00 Kaffepaus

11.30 Det finska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Timo Äikäs, expert på Posiva Oy, som ägs av de finska kraftbolagen och har ansvaret för kärnbränslehanteringen i Finland.

12.00 Rundabordssamtal med ansvariga för kärnavfallsprogrammen i Sverige, Finland och Frankrike

12.45 Lunch

PASS 2

13.45 Granskningen av det finländska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Jaakko Leino, chef för Nuclear Waste Safety Assessment, Nuclear Waste and Material Regulation at the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (finska Strålsäkerhetscentralen, STUK)

14.15 Granskningen av det franska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Fabien Schilz, chef för avdelningen Waste, Research Facilities and Fuel Cycle Facilities Departement, på franska strålsäkerhetsmyndigheten (ASN)

14.45 Kaffepaus

15.15 Granskningen av det svenska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Johan Anderberg, chef för avdelningen radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

15.45 Rundabordssamtal med ansvariga myndigheter för strålsäkerhet i Sverige, Finland och Frankrike

16.30 Insikter från dagens diskussion och sammanfattning

17.00 Konferensen avslutas med efterföljande mingel

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 3 september 2013