Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats.

Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaboratoriet med fokus på Prototypförvaret där SKB inom kort ska påbörja återtag. Kunskapen från dessa långtidsförsök är inte bara intressant för SKB, utan för många länder runt om i världen som jobbar med forskning och teknikutveckling för att kunna ta hand om sitt radioaktiva avfall, på ett säkert sätt.

Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

– Sverige ligger tillsammans med Finland och Frankrike långt fram i sina kärnavfallsprogram. Men även andra länder har expertis som är här för att ta del av kunskapen och bidra med sina egna insikter, säger Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

Under konferensens tre dagar är det störst fokus på långtidsförsöket Prototypförvaret som liknar det förvar som SKB ska bygga i Forsmark. På 450 meters djup i Äspölaboratoriet har SKB haft ett antal kapslar deponerade på samma sätt som i det framtida Kärnbränsleförvaret. Den innersta sektionen har varit försluten i 20 år och det är den som nu förbereds för återtag.

Brytning och provtagningar kommer att pågå under närmare två år. Alla delar ska undersökas, det vill säga kapslar, bentonitlera och berg. Detta efterföljs sedan av en analys- och modelleringsfas. Data från försöken blir en del i SKB:s framtida säkerhetsredovisningar. Resultaten kommer också att publiceras på SKB:s webb, i sedvanlig ordning.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 8 februari 2023