Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Storbritanniens platsval

Hallå där, Ann McCall, vice vd vid SKB International i Storbritannien! För några år startade Storbritanniens regering på nytt en platsvalsprocess där kommuner fick en förfrågan om de ville delta. Både Copeland och Allerdale som ligger i regionen Cumbria uttryckte då ett intresse.

Kan du beskriva den senaste utvecklingen när det gäller sökandet efter en plats för ett geologiskt slutförvar för högaktivt kärnavfall i Storbritannien?

– Den senaste frågan till kommunerna var om de ville delta även i nästa steg av processen, något som skulle ha inneburit mer detaljerade studier av kommunernas förutsättningar. Copeland och Allerdale röstade ja till detta men Cumbria, den region där de två kommunerna ligger, röstade nej. Och det hade tidigare beslutats att även om kommunerna sade ja krävdes det också ett ja från regionen för att man skulle gå vidare.

Därför har den ansvariga ministern sagt att processen nu kommer att avslutas i västra Cumbria. Men inriktningen från regeringens sida är även fortsättningsvis att högaktivt avfall ska tas om hand i ett geologiskt slutförvar efter att ha mellanlagrats på ett säkert sätt.

Vad kommer att hända härnäst?

– Regeringen kommer att återigen uppmana kommuner att anmäla sitt intresse för att delta i processen. Regeringen kommer också att fundera över vilka erfarenheter man kan dra av det som nu skett i västra Cumbria och prata med alla berörda parter.

Hur har Storbritannien hanterat frågan tidigare?

– Storbritannien har många olika former av högaktivt avfall ända sedan 1940- och 1950-talen. Men man har inte lyckats hitta platser och samhällen där man kan tänka sig att säga ja till lokaliseringen av slutförvar för detta och ett försök att anlägga ett berglaboratorium i mitten av 1990-talet i Cumbria misslyckades. Efter detta påbörjade regeringen en ny samrådsprocess som ledde till ett policybeslut om att den tekniska lösningen bör vara ett geologiskt slutförvar och att platsvalet ska ske på frivillig basis. Trots det som hänt i Cumbria fortsätter den processen nu.

Hur involverad har SKB International varit i det här arbetet?

– Vi har utvecklat ett nära samarbete med SKB:s motsvarighet i Storbritannien, NDA (Nuclear Decommissioning Authority). Det huvudsakliga målet är att hjälpa till så gott vi kan när det gäller att implementera geologisk slutförvaring. Detta inkluderar både att bistå med teknisk information samt att dela med sig av de svenska erfarenheterna när det gäller platsval och acceptansfrågor. Det arbetet kommer vi att fortsätta med.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 21 februari 2013