Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

I det underjordiska bergslaboratoriet på Äspö har en stor del av SKB:s forskning kring slutförvar av använt kärnbränsle skett. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Stora möjligheter för framtida forskning

Forskningen i Oskarshamn har alla möjligheter att utvecklas, på både djupet och bredden. Det framgick när ett 50-tal forskare samlades i början av november för att diskutera det nationella geosfärslaboratorium som planeras i Oskarshamn.

För andra året i rad bjöds forskare från universitet och högskolor runt om i landet in till Forum i Oskarshamn för NGL Annual Science Meeting. Syftet var att utbyta idéer och presentera möjliga forskningsinriktningar för det nationella geosfärslaboratorium, NGL, som planeras att starta i Oskarshamn. Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet är koordinator och beskrev inledningsvis vad man vill åstadkomma.

– Äspölaboratoriet är en central och unik anläggning i NGL. Hittills har den använts främst för SKB:s forskning, men vi vill nu gå vidare och öppna anläggningen för andra forskare.

Scientific-Possibilities040_200px

Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet.

Tanken är att utveckla en forskningsinfrastruktur där forskare får tillgång till SKB:s laboratorier och databas och då kan genomföra egna forskningsprojekt med helt andra fokusområden än vad SKB har.

Forskning presenterades

Under konferensen presenterades en rad olika forskningsprojekt som redan i dag nyttjar Äspölaboratoriet tack vare forskningsplattformen Nova FoU. Här kan nämnas doktorandprojekt inom geokemi i samarbete med Linnéuniversitet genom Äspö forskarskola och flera projekt inom geomikrobiologi där forskare från Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och universitetet i tyska Göttingen studerar mikrober i Äspölaboratoriet.

Men möjligheterna inom NGL handlar inte bara om forskning djupt ner i berget, utan finns även inom flera andra discipliner. Ett exempel är spridningar av föroreningar i mark och vattendrag. Här skulle NGL kunna ge möjlighet att testa de modeller som utvecklas för att beskriva hur olika ämnen transporteras i naturen.

Arbetar för ett svetscentrum

Även nya projekt som ligger i startgroparna presenterades under mötet. Bland annat berättade SKB:s Lars Cederqvist om initiativet som tagits för att starta ett centrum för friktionssvetsning vid SKB:s kapsellaboratorium. SKB har utvecklat metoden för friktionssvetsning för att försluta kopparkapslar med använt kärnbränsle inför slutförvaring i berggrunden. Metoden används även inom vissa specifika branscher, exempelvis flygindustrin. Men här finns betydligt fler användningsområden, menade Lars Cederqvist.

– Friktionssvetsning har stor potential men har inte blivit implementerad i någon större omfattning i industrin än. Det kan bero på att det är förknippat med stora investeringskostnader. I Oskarshamn finns unik kompetens både inom friktionssvetsning och oförstörande provning, därför finns stora möjligheter att bygga upp ett centrum för forskning, utveckling och utbildning inom friktionssvetsning.

Söker finansiering

Satsningen på NGL har under 2013 och 2014 stöttats av Vetenskapsrådet med ett planeringsbidrag. Syftet var att under den tiden förbereda bildandet av en forskningsinfrastruktur och även lämna in en ansökan till Vetenskapsrådet om finansieringsstöd för att bygga upp verksamheten. Under resans gång har dock förutsättningarna förändrats och Vetenskapsrådet gör nu om hela hanteringen av stöd till forskningsinfrastrukturer. Detta har gjort att organisation bakom NGL också tittar på fler finansieringsmöjligheter, till exempel via Stiftelsen för strategisk forskning.

– Vi måste förtydliga behovet av NGL som forskningsinfrastruktur ännu mer och det kommer antagligen att krävas att vi har minst tre större universitet eller högskolor bakom oss som är villiga att ta ett långsiktigt strategiskt ansvar för NGL. Hittills har vi åstadkommit ett samarbete mellan forskare, nu behöver vi ta ett steg till och även skapa ett samarbete på högre nivå, avslutade Georgia Destouni.

Som arrangörer för konferensen stod Stockholms universitet, Oskarshamns kommun och Nova utbildning, FoU och affärsutveckling.

Fakta

Forskning i Oskarshamn

Under drygt 25 års tid har SKB bedrivit forskning i Oskarshamn kring slutförvaring av använt kärnbränsle och tre laboratorier har byggts upp: Äspölaboratoriet, Bentonitlaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Anläggningarna har med tiden utvecklats till en unik forskningsmiljö. I framtiden kommer SKB:s behov av anläggningarna att minska. Därför har initiativ tagits för att forskningsmöjligheterna i Oskarshamn ska utvecklas och fler forskare ska kunna dra nytta av de anläggningar och den service som finns.

Planerna är att bilda en forskningsinfrastruktur som gör att forskare i Sverige och andra länder får tillgång till såväl laboratorierna som den databas som SKB byggt upp med mätdata från forskningen och platsundersökningen i Oskarshamn. Satsningen stöttas av ett hundratal forskare från flertalet större universitet och högskolor runt om i landet.

MER INFORMATION

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 6 november 2014