SKB trappar upp och rekryterar inför byggstart

Alla tillstånd är inte klara, men om och när de kommer vill SKB vara redo för byggstart av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. En bemanningsplan har därför tagits fram för den kommande femårsperioden.

Men konkurrensen om arbetskraften ökar. Därför inleds nu ett samarbete, med andra stora aktörer i kommunen, där kompetensförsörjningsfrågan står i fokus.

Redan i år behöver SKB rekrytera ett antal personer. Det handlar om kvalificerad och rutinerad arbetskraft med erfarenhet inom olika kompetensområden – projektledare, projekteringsledare, ingenjörer och olika slags tekniker, för att nämna några.

Konkurrens om arbetskraft

Men många stora byggprojekt pågår i landet och konkurrensen om arbetskraften ökar inom de flesta yrkesområden.

– Det är många, både inom privat och offentlig verksamhet, som har stora rekryteringsbehov framöver. Och vi befinner oss i en kommun med nästan ingen arbetslöshet alls. Det gör det extra svårt och vi behöver rekrytera från våra grannkommuner för att lyckas, säger Camilla Fiedler-Blackhammar, som är ansvarig för SKB:s långsiktiga kompetensförsörjning.

Nybildat nätverk

Flera aktörer i kommunen arbetar nu med, och planerar för, olika insatser för att locka till sig och behålla kompetens. Det nybildade nätverket, där förutom SKB även Forsmarks Kraftgrupp, Sandvik Coromant, Östhammars kommun och Företag i samverkan ingår, ska hjälpas åt för att attrahera kompetens till kommunen. Ett första möte hölls i februari. Där diskuterades bland annat vilka beröringspunkter som finns, och vilka av dessa det går att samarbeta kring.

För beröringspunkter finns där det går att göra saker tillsammans, exempelvis marknadsföring samt förbättrad kollektivtrafik. Tandemrekrytering – där andra företag kan ta del av ansökningar som inkommer till en arbetsgivare – är ett annat exempel. Camilla tror att det går att arbeta smartare kring dessa frågor.

SKB förbereder för byggstart

Trots att alla tillstånd inte är klara väljer alltså SKB att göra sig startklara redan nu. Det finns mycket som kan förberedas.

– Vi anpassar organisationen så att vi kan gå direkt in i byggfasen om och när vi får våra tillstånd. Kostnaderna för att vänta på besluten och därefter sätta i gång den här processen är större än att börja redan nu. Startsträckan är lång och även från säkerhetssynpunkt är det bättre.

Under det här året kommer SKB:s slutförvarsansökan att fortsätta beredas av Miljö- och energidepartementet. Östhammars kommun ska också tillfrågas om vetobeslutet. Senast den sista april 2019 ska den av Mark- och miljödomstolen efterfrågade kompletteringen kring kopparkapseln vara Miljö- och energidepartementet tillhanda.

När regeringen fattat beslut om tillåtlighet går ärendet tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för villkorssättning, vilket blir några år in på 2020-talet.

En framtidsbransch

Camilla tycker att hon har en spännande tid framför sig, inför starten av ett av landets största byggprojekt. Hon betonar att SKB kommer att finnas kvar i många år. Den befintliga kärnkraften lever till minst 2040 och SKB ännu längre.

– Det är en stor sak som kommer att hända här, intressant och tekniskt komplicerad, och det finns en framtid inom den här branschen. Även om du är ung kan du jobba här i många år, säger Camilla.

Själv började hon på SKB 2016 och utvecklingen har varit stor under åren. SKB arbetar mycket med jämställdhetsfrågor och med att utbilda sina chefer.

– Det ger mig energi att jobba på SKB, säger hon. Jag känner starkt för miljön och det känns som att vi gör nytta för framtida generationer. Här finns också en spännande mix av människor att arbeta tillsammans med, vilket är jättekul. Och det är härligt att de flesta personer jag möter i kommunen är positiva till SKB. Jag kan gå runt i min SKB-jacka och känna mig stolt, säger Camilla och skrattar.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 29 mars 2019