Inbjudan till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall.

Regeringen har den 27 januari 2022 beslutat om tillåtlighet för uppförande av ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (”Slutförvaret”). Nästa steg i processen är att mark- och miljödomstolen fattar beslut om tillstånd och villkor. SKB har arbetat vidare med planeringen av slutförvarets utformning såväl under som ovan mark, och har under detta arbete upptäckt behov av att genomföra vissa ytterligare åtgärder och verksamheter som inte tidigare har redovisats i målet.

Verksamheterna innefattar miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 9:e och 11:e kap. miljöbalken, och kommer att utföras inom fastigheterna Forsmark 6:20, 6:8, 6:5 och 3:32 i Östhammar.

Samrådet omfattar i korthet:

• Anläggande och drift av en inert deponi inom SKB:s verksamhetsområde.
• Uppförande och drift av anläggning för betongtillverkning.
• Nedläggning av ledningar i vatten i Asphällsfjärden.
• Vattenverksamhet vid anläggande av ledning i vattenområde samt grävning och utfyllnad i vattenområde.
• Temporär grundvattenbortledning vid uppförande av anläggningar ovan jord.
• Reservationsvist yrkande om Natura 2000-tillstånd för verksamhetens påverkan på Natura 2000-området Storskäret.

Åtgärderna bedöms kunna ge upphov till lokal miljöpåverkan i form av t.ex. buller, utsläpp till luft och ingrepp i naturmiljö och vattenmiljö. Påverkan bedöms dock huvudsakligen påverka närområdet där det inte finns några närboende. SKB bedömer att dessa verksamheter sammantaget med övrig planerad verksamhet i Forsmark kan antas medföra betydande miljöpåverkan och önskar därför bjuda in till avgränsningssamråd. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas. Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan.

Ett samrådsunderlag där den planerade verksamheten beskrivs närmare finns att läsa här. Det går även bra att begära ut samrådsunderlaget från SKB:s kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter i samrådet kan lämnas skriftligen via e-post till: registrator@skbse.skb.utv.exor.net. Ange ”Samråd Kärnbränsleförvaret” i titeln på brevet. Samrådstiden pågår till och med den 28 april 2023.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Sofie Tunbrant, tel.: 070-796 13 96 eller sofie.tunbrant@skbse.skb.utv.exor.net.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 22 mars 2023