Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

Klas Källström, projektledare på SKB, ser fram emot vetobeslutet. ”Det är viktigt att det kommer så att vi kan påbörja arbetet med utbyggnaden av SFR”, säger han. Foto: Mikael Wallerstedt.

SFR byggs ut för att ta emot rivningsavfall från kärnkraftverken

SKB har ansökt om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. ”Utbyggnaden behövs för att ta hand om rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken”, berättar Klas Källström, projektledare.

I höstas tog de folkvalda i Östhammar beslutet att säga ja till det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den frågan ligger i dag på regeringens bord. Snart är det dags för ett nytt avgörande på kommunal nivå. Sedan skickas även den frågan vidare till regeringen för beslut.

– Redan 2007 påbörjades arbetet med ett utbyggt SFR. Då hade de två reaktorerna i Barsebäck stängts och det behövdes plats för rivningsavfallet, säger Klas Källström, projektledare på SKB.

Dessutom hade drifttiden för de andra svenska kärnkraftverken förlängts. Så SFR behöver byggas ut av två anledningar, dels för att få plats med mer driftavfall än planerat, dels för att kunna ta emot rivningsavfall.

Positiva yttranden från myndigheterna

SKB lämnade in ansökan till myndigheterna, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen, MMD, 2014. Fem år senare, 2019, hölls huvudförhandling i MMD. Därefter har både SSM och domstolen lämnat positiva yttranden om projektet till regeringen.

– Om vi får ett ja från kommunfullmäktige om anläggningen, går frågan sedan vidare till regeringen, säger Klas Källström. Jag ser fram emot ett beslut så att vi kan påbörja förberedelsearbetet.

Blir tre gånger så stort

Tanken är att anläggningen ska bli tre gånger så stor som i dag och ha en lagringskapacitet på cirka 180 000 kubikmeter. Det kommer att ta ungefär sex år att spränga ut, bygga och inreda de sex nya bergssalarna.

Den utbyggda delen kommer att ligga djupare än dagens bergrum. Man utgår från den byggtunnel som finns sedan den första delen av anläggningen byggdes. För att veta var i berget under Östersjön det är mest lämpligt att placera de sex nya bergssalarna genomförde SKB platsundersökningar mellan åren 2008 och 2010. Ett antal hål har borrats för att ge mer kunskap om berget på djupet. Med hjälp av data från de olika undersökningarna som gjorts i borrhålen har geologer och andra experter kunnat göra sig en bild av hur berget ser ut på plats.

Säkerhetsanalysen måste godkännas

Ett regeringsbeslut betyder inte att SKB kan börja bygga med en gång. Först ska en preliminär säkerhetsanalys godkännas av SSM och en villkorsförhandling genomföras i domstolen.

– Stegen efter den preliminära säkerhetsanalysen och när anläggningen är uppförd handlar om att ansöka om provdrift. Då vi tar ner avfall för att förvissa oss om att anläggningen fungerar som den ska. Sista steget är att SSM godkänner anläggningen för reguljär drift. Arbetet sker stegvis. Vi måste hela tiden få godkännanden från SSM innan vi kan gå vidare till nästa steg berättar Klas Källström.

Feldeponerat avfall tas upp

Innan arbetet med utbyggnaden kan dra i gång ska ett annat stort arbete göras. Det har konstaterats att en viss mängd historiskt avfall som paketerades på 70- och 80-talen kan innehålla sådant som inte ska förvaras i SFR, så det ska tas upp för kontroll. Det är viktigt att bara sådant avfall som uppfyller kraven för slutförvaring i SFR förvaras där.

Avfallet ska transporteras till Studsvik där det ska hanteras. Det som hör hemma i SFR kommer att packas om och skickas tillbaka. Övrigt avfall kommer att mellanlagras i Studsvik i väntan på SKB:s sista slutförvar, Slutförvaret för långlivat avfall.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 20 april 2021