Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Betydelsen av gas i berget är en viktig pusselbit för att förstå hur sulfid kan bildas och transporteras i berget. Björn Hallbeck och Karsten Pedersen från Microbial Analytics AB demonstrerar och testar en metod för gasprovtagning i Äspölaboratoriet. Foto: David Zander.

Satsning på sulfidforskning

Sulfid och vilken betydelse det har vid slutförvaring av använt kärnbränsle är något som SKB studerat länge. I ett samarbetsprojekt med finländska Posiva tar man nu ett helhetsgrepp på de olika frågorna om sulfid i slutförvarsmiljö och förstärker på så sätt forskningen inom området.

Vid slutförvaring av använt kärnbränsle måste kopparkapseln skyddas mot korrosion. När SKB analyserat den långsiktiga säkerheten har det visat sig att sulfid är den viktigaste orsaken till att kapseln skulle kunna angripas av korrosion. Halten sulfid kan dock variera mycket. För att få bättre kunskap om vilka processer som påverkar bildandet av sulfid har SKB tillsammans med systerorganisationen Posiva startat ett paraplyprojekt där både pågående och nya studier kring sulfid samlas.

– SKB och Posiva har många liknande frågeställningar när det handlar om sulfid och det här samarbetsprojektet är ett sätt att optimera arbetet och nyttja våra resurser på bästa sätt, säger SKB:s Birgitta Kalinowski som är projektledare.

Tre delar

Projektet som ska pågå till 2017 består av ett flertal delprojekt samlade i tre arbetsområden: sulfid i berget, sulfid i lerbufferten och återfyllningen samt ett område där målet är att ta fram verktyg för att kunna tillämpa den nya kunskapen om sulfid vid bedömningar av den långsiktiga säkerheten i ett förvar för radioaktivt avfall.

Flera av delprojekten handlar om mikrober. Vissa mikrober, så kallade sulfatreducerande mikrober, kan nämligen omvandla sulfat till sulfid. Sulfat finns i olika kemiska föreningar, bland annat i mineraler i berget, men också i lerbufferten.

– Det finns mycket som begränsar mikrobernas aktivitet i förvaret, men om mikrober får fri tillgång till näring och energi kan de genom att de bildar sulfid också komma att skada kapseln på olika sätt. Det behöver vi mer detaljerad kunskap om och där något vi kommer att titta närmare på i flera av delprojekten, berättar Birgitta Kalinowski.

Mikrober studeras

I Forsmark har man till exempel sett att sulfidhalten i borrhål varierar mycket; den är hög när vattnet står stilla i borrhålet men sjunker när man pumpar ut vatten för provtagning. Här misstänker man att det är mikrober som orsakar variationerna men frågan är varför. Kan det finnas andra ämnen i mätutrustningen som påverkar mikrobernas aktivitet? Och hur pass representativa är då mätresultaten för den verkliga sulfidhalten i grundvattnet? Det ska undersökas i ett av delprojekten.

Ett annat handlar om undersökningar av mikrobernas möjlighet att överleva i bentonitbufferten och hur buffertens svälltryck påverkar deras överlevnad. Experimenten genomförs vid forskningsföretaget Microbial Analytics AB i Göteborg. Andra delprojekt sker i Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn eller i Onkalo som är Posivas underjordslaboratorium.

– I samband med granskningen av säkerhetsanalysen för Kärnbränsleförvaret ställde Strålsäkerhetsmyndigheten frågor om hur mycket sulfid man kan förvänta sig att det finns i slutförvaret efter lång tid. Om förvaret fungerar som det är tänkt så kommer det inte vara något problem, men vi måste reda ut alla möjligheter och se om det kan finnas någon risk att sulfid kan påverka förvarets funktion, avslutar Birgitta Kalinowski.

Mer information

Äspölaboratoriet

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 1 december 2014