Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Samråd om utökad mellanlagring

Runt år 2023 beräknas Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vara fullt enligt nuvarande tillstånd. Nyligen hölls ett samrådsmöte i Oskarshamn inför en kommande ansökan om utökad lagringskapacitet i mellanlagret.

Som ett led i ansökan för ett utökat mellanlagringstillstånd på Clab hölls ett öppet samrådsmöte i Figeholm den 2 december. I publiken fanns ett 20-tal intresserade från allmänheten, diverse myndigheter, organisationer och föreningar.

Mötet inleddes med information om SKB:s pågående tillståndsprövning av hela systemet för slutförvaring av använt bränsle. Åhörarna gavs också en inblick i hur en utökad mellanlagring på Clab kan genomföras rent tekniskt. Vidare redogjordes för de miljökonsekvenser som nu ska utredas.

Presentationerna följdes av en allmän frågestund som lockade till många funderingar och frågeställningar.

Bränslet flyttas om

I första hand tänker sig SKB att flytta bränslet från en typ av förvaringskassett till en mer kompakt kassett som rymmer mer bränsle på samma givna utrymme. På så sätt skulle lagringsutrymme i Clab kunna frigöras. Men för att göra plats för 11 000 ton bränsle tänker man sig också att de härdkomponenter som i dag mellanlagras i Clab, flyttas till en annan plats. Allt i väntan på att slutförvaret för använt kärnbränsle kan byggas i Forsmark och en inkapslingsanläggning tas i drift i Oskarshamn.

SKB:s Petter Olsson, driftchef vid Clab, förklarar att en kompaktering av bränslet kan låta tekniskt avancerat men att det i själva verket är något som har gjorts under lång tid:

– Vi har redan flyttat över en stor mängd bränsle från normalkassetter till just kompaktkassetter, så det är egentligen inget nytt utan ett arbete vi har stor erfarenhet av. Under en tioårsperiod flyttade vi bränsle från 500 normalkassetter till 300 kompaktkassetter, vilket sparade oss cirka 200 kassettpositioner.

Mikael Gontier, SKB:s miljöexpert, förklarar vidare ur ett miljöperspektiv:

– Vår avsikt är inte att bygga ut Clab utan istället att utöka det tillstånd vi har för den befintliga anläggningen. Mellanlagring av upp till 11 000 ton använt kärnbränsle innebär marginella förändringar av de miljökonsekvenser som dagens verksamhet ger.

Många frågor

Hur mycket kylvatten behövs för att kyla bränslet i bassängerna? Hur lång tid tar en omlastning? Vad är härdkomponenter och var kan de placeras när de tas ut ur Clab? Hur fungerar torr mellanlagring i jämförelse med våt? Vad händer om ett kärnbränsleförvar inte byggs över huvud taget? Frågorna var många och engagerade.

Dokumentationen av hela samrådet i form av frågor, svar och kommentarer kommer att utgöra en särskild del av SKB:s tillståndsansökningar för uppförande av Kärnbränsleförvaret och en integrerad inkapslingsdel vid Clab. SKB för avsikt att skicka in tilläggsyrkandet om utökad kapacitet för Clab i början av 2015. Ansökan kommer att prövas enligt både kärntekniklagen och miljöbalken.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 4 december 2014