Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Dessutom finns ett väl fungerande transportsystem med fartyget m/s Sigrid. SKB:s driftavdelning säkerställer att de kärntekniska anläggningarna är redo att ta emot radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, sköter driften av samt kontrollerar anläggningen under årets alla dagar.

Ulrika Broman, driftchef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– SKB:s uppdrag är en viktig del för den fossilfria kärnkraftsproduktionen i Sverige och vår driftverksamhet är en prioriterad del i uppdraget. Att vi på ett säkert och systematiskt sätt tar hand om det radioaktiva avfallet är vårt främsta hållbarhetsarbete, säger Ulrika Broman, avdelningschef för Drift- och underhåll på SKB.

– Men med det sagt, vi kan inte luta oss tillbaka, hållbarhetsarbetet är ett ständigt pågående arbete, menar Ulrika.

M/s Sigrid står för ungefär 70 % av SKB:s totala utsläpp av klimatpåverkande gaser, därför har SKB infört en stegvis inblandning av miljödiesel, HVO97, i drivmedlet. Miljödieseln innebär att koldioxidutsläppen minskar med cirka 1,7 ton/m3 när HVO97 förbränns jämfört med vanlig diesel, vilket under 2022 gett en total minskning på cirka 85 ton koldioxid. Under 2023 har SKB för avsikt att utöka användningen av HVO97 på m/s Sigrid.

– Övergången till miljödiesel gör att våra transporter minskar sin klimatpåverkan samtidigt som säkerheten fortsatt är hög. Vi har initialt valt att fokusera på den enskilt största källan till utsläpp inom driftverksamheten men parallellt pågår många fler hållbarhetsinitiativ. Målet är att stegvis minska klimatavtrycket och att år 2040 nå nettonollutsläpp från hela SKB:s verksamhet, säger Ulrika inspirerat.

SKB:s drift-och underhållsavdelning ansvarar för den dagliga driften på anläggningarna. Det omfattar mottagning och hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det innebär också att sköta anläggningarna vad det gäller förebyggande underhåll, driftövervakning, planering av transporter samt att se till att SKB uppfyller myndigheternas krav.

Under de närmaste åren kommer driftavdelningens fokus vara att integrera SKB:s nya anläggningar och dess utökade verksamhet i arbetet. SFR ska under kommande år byggas ut, vilket innebär att nuvarande anläggning ska integreras med utbyggnaden och bli en gemensam anläggning. Det innebär bland annat att olika system ska samfungera och vara effektiva. För mellanlagret Clabs del handlar det om förberedelser för att kunna utöka lagringen till 11 000 ton bränsle, nuvarande anläggning har tillstånd för 8 000 ton. Dessutom ska nya transportbehållare och nytt markfordon driftsättas.

Avdelningen består i dag av cirka 130 personer och här jobbar främst tekniker och ingenjörer med kunskap inom olika områden.

– Jag är så stolt över vår personal som varje dag, dygnet runt, tar hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert och effektivt sätt. De tar stort ägarskap över sitt uppdrag och jag imponeras av deras höga kompetens och sättet de delar med sig av sin kunskap till andra kollegor, avslutar Ulrika.

Se mer om Clab och SFR

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 18 januari 2023