Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helén Segerstedt, projekt SFR Utbyggnad. Foto: Inger Brandgård

Prövningen av SFR utbyggnad påbörjad

Hallå där, Helén Segerstedt, som jobbar med tillståndsprövningen av ansökningarna om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark för SKB:s del.

Vad har hänt sedan ansökningarna lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i slutet av 2014?

Det som har hänt är att Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att man anser att underlaget är tillräckligt komplett för att det ska vara möjligt att granska och därefter skickat ut ansökningarna på remiss. Även Mark- och miljödomstolen har skickat ut ansökningarna på remiss.

Vilka är det som får tycka till då?

Mark- och miljödomstolen, som hanterar prövningen enligt miljöbalken, skickar det till en lite trängre krets. Strålsäkerhetsmyndigheten, som hanterar ansökningarna enligt kärntekniklagen, har gått ut ganska brett och sammanlagt handlar det om ett 30-tal instanser: myndigheter, miljöorganisationer, kommunen, länsstyrelsen och så vidare. Remissinstanserna får yttra sig både om de anser att ansökningarna är kompletta och om själva sakfrågan.

När kommer yttrandena att börja komma in?

Några yttranden har redan kommit, från Kärnavfallsrådet och länsstyrelsen bland annat. Men Strålsäkerhetsmyndighetens remissinstanser har till den 30 september på sig att yttra sig. Myndigheten har också skickat ansökningarna till externa granskare i både Sverige och utomlands. Under hösten kommer de svaren att tas emot och sammanställas av myndighetens egna experter. De skriver sedan ett yttrande till oss där de berättar vilka kompletteringar de vill ha.

Ni hade också ett informationsmöte med Strålsäkerhetsmyndigheten och remissinstanserna nu i maj månad. Vad fick ni för frågor under det mötet?

I första hand var mötet till för att vi skulle förklara hur man hittar i ansökningarna, var står vad och så. Ansökningarna är ju totalt sett på 6 000 sidor så det är en hel del att sätta sig in i. Men vi fick också frågor om den långsiktiga säkerheten, hur vi hanterar osäkerheter i säkerhetsanalysen och hur vi har valt olika klimatscenarier bland annat.

Hur kommer ni på SKB att jobba med tillståndsprövningen av SFR-utbyggnaden framöver?

Hela projektet kommer att bli involverat med att hantera frågor och ta fram svar. Men sedan har vi också en kärngrupp på en handfull personer som jobbar specifikt med tillståndsprövningen. Vi vill se till att vi inte försinkar tidsplanen i onödan utan kan leverera underlag när det efterfrågas.

Vi jobbar också mycket tillsammans med den grupp som sköter tillståndsprövningen av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle (det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark bland annat). Det är viktigt att vi har en samsyn.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 26 maj 2015