Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Öppet hus och öppna frågor i Östhammar

SKB:s vd Eva Halldén medverkade på Öppet hus i Östhammar den 31 januari och svarade på frågor om de aktuella yttrandena från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Tillfället att möta vd och höra mer om SKB:s fortsatta arbete kom en dryg vecka efter att domstolen och myndigheten lämnat sina yttranden om Kärnbränsleförvaret till regeringen. Det bjöds på kaffe och smörgåsar till de tappra besökare som trotsat blötsnö och kyla för att ta sig till SKB:s kontor.

Eva Halldén inledde med att konstatera att SSM, som prövat SKB:s ansökan enligt Kärntekniklagen, ger grönt ljus för det fortsatta arbetet. Enligt SSM har SKB förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Mark- och miljödomstolens yttrande enligt miljöbalken ger också positivt besked kring flera viktiga delar i ansökan men domstolen anser samtidigt att det behövs ytterligare underlag i fem specifika frågor som rör de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret.

Eva Halldén betonade att arbetet går vidare.

– Nu jobbar vi vidare med det här fördjupade underlaget till regeringen och vi är övertygade om att vi kommer att kunna besvara frågorna från Mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer att kunna färdigställa och lämna in kompletteringarna under det här året, även om jag i nuläget inte kan säga exakt när.

Prövning mot två olika lagstiftningar

Mycket av arbetet är redan påbörjat eftersom nästa steg i prövningen enligt Kärntekniklagen är att lämna in en omfattande preliminär säkerhetsredovisning för Kärnbränsleförvaret till SSM. Där finns också svaren på flera av domstolens frågor med.

– Det här har ju varit en prövning utifrån två olika lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen, där den ena är en förtida prövning och den andra en stegvis prövning. Det här är två perspektiv som inte alltid går ihop.

– Vi kommer nu att bryta ut de delar i säkerhetsredovisningen som handlar om kopparkapslarna. De försök som inte är färdiga ännu kommer att bli klara under det här året, sa Eva Halldén.

Hon berättade sedan vidare om det omfattande analysarbete som pågår på SKB just nu för att se på vilka konsekvenser som domstolens yttrande får för huvudtidplanen.

– Hur lång tid det tar för oss att göra kompletteringarna kan vi ju styra över men inte den fortsatta handläggningstiden. Vi gör den här utvärderingen stegvis nu för att se hur vi ska jobba vidare.

Många frågor

Efter den sammanfattande introduktionen fanns tillfälle att ställa frågor, och både besökare och medier på plats passade på, bland annat just om hur den fortsatta hanteringen av tillståndsfrågan ser ut.

– I nuläget vet vi faktiskt inte riktigt. Frågan ligger nu hos Miljö- och energidepartementet och vi väntar på fortsatta besked.

Andra frågor rörde bland annat SKB:s fortsatta närvaro i Östhammar och Forsmark och Eva Halldén kunde berätta om planerna på ett utbyggt SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. SFR ska göras redo att ta hand om rivningsavfallet från de stängda svenska kärnkraftsreaktorerna. Ansökan om utbyggt SFR kungjordes av Mark- och miljödomstolen i december och det planeras för en huvudförhandling mot slutet av året.

SKB fortsätter planeringen för de stora byggprojekten i Forsmark och kommer att fortsätta rekrytera i samband med detta. Besökarna påmindes om att det finns många lediga jobb ute just nu, och att SKB bland annat söker en ny anläggningschef på SFR.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 2 februari 2018