Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Johan Andersson, senior expert SKB. Foto: Mikael Wallerstedt.

Nytt samarbetsavtal med finska Posiva

Hallå där, Johan Andersson, senior expert på SKB! Posiva i Finland har valt samma slutförvarsmetod – KBS-3 – som SKB och arbetar med samma frågor. Du har varit med och förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal mellan de två bolagen.

Vad är det för ett avtal som har tecknats och varför?

Det är ett ramavtal som på en övergripande nivå anger principerna för hur samarbetet ska skötas de kommande åren. Det möjliggör ett kunskapsutbyte som båda parterna kommer att ha nytta av. Vi vill kunna driva våra anläggningar för slutförvaring på ett säkert och effektiv sätt och det här avtalet har kommit till för att skapa förutsättningar för det. Förutsättningarna att få till stånd ett ännu mer fruktbart samarbete finns nu, men precis som tidigare bygger det på samarbetsvilja hos båda parter.

Hur länge har SKB och Posiva jobbat ihop på det här sättet?

Det är det femte avtalet sedan 2001 och det nya avtalet gäller till och med 2023.

Hur skiljer sig det här avtalet från det förra?

Det har gjorts en del modifieringar i samarbetsformerna och ledningen för att underlätta samarbetet ytterligare. Målen för samarbetet har setts över så att de blir mer tydliga och uppföljningsbara. Dessutom förtydligas att även frågor om industrialisering och optimering ingår i samarbetet.

Vad är det för mål som har satts upp?

Bland annat att slutföra utvecklingsarbetet genom att lösa de frågorna som återstår för att kunna få drifttillstånd. Vi vill också öka kostnadseffektiviteten och uppnå effektivare resursutnyttjande. Sen har vi också som ett mål att genom samarbete behålla kompetenserna på de båda företagen.

Kan du ge exempel på några områden där ni kan jobba ihop?

Som tidigare jobbar vi tillsammans med de forsknings- och utvecklingsfrågor som återstår innan vi kan få tillstånd till drift. Ett område där vi ökar samarbetet gäller maskiner. Vi strävar efter att ha så lika lösningar som möjligt för berguttag, borrning av deponeringshål, deponering och installation av buffert och återfyllning. Vi jobbar med kontinuerliga förbättringar av tekniken som vi ska använda och vi kan även hjälpas åt med att titta på hur vi kan effektivisera driften av våra kommande slutförvarsanläggningar. Att bygga en gemensam kompetensbas för effektivare underhåll och utveckling av de kompetenser som parterna behöver är också något vi kan göra. Det handlar om i princip om allt som rör licensiering, forskning och utveckling kan man säga.

Högsta ledningarna för Posiva och SKB träffades strax före påsk, vilka signaler kom på det mötet?

Det finns ett starkt stöd för fortsatt nära samarbete, särskilt kring möjligheterna för närmare samverkan kring maskiner och utrustningar. Ett budskap var vikten av att hålla koncepten så lika som möjligt för att ha en bra en grund för samarbete

[skb_content_newslist]

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 25 april 2019