Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande och drift. Området kopplar till både vårt övergripande uppdrag, att skydda människa och miljö från det radioaktiva avfallet, och våra medarbetares och entreprenörers hälsa och säkerhet.

Ann-Louise Wiklander, HR-chef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

Ann-Louise Wiklander, SKB:s avdelningschef för Human Resources berättar lite mer om Personal, hälsa och säkerhet i SKB:s färdplan.

Varför är det här ett fokusområde i färdplanen?

– Först och främst är det en självklarhet att man som arbetsgivare och beställare inte vill att medarbetare som är verksam på arbetsplatserna skadar sig. Skador kan ge allt från lättare obehag till stort lidande för den enskilde. Detta gäller fysiska såväl som sociala och organisatoriska skador. Dessutom kan det också medföra ökade kostnader och minskat förtroendet för verksamheten.

Vad ska SKB göra för att nå målen på detta område?

– Det räcker inte att säga att vi alltid har ”fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö” om vi sedan inte visar det i handling. Ibland hör man att ”säkerhetskulturen sitter i väggarna” på en arbetsplats. Det borde heta att ”säkerheten sitter i hur vi uppträder på våra arbetsplatser”. Det måste vara ett tydligt budskap från högsta ledningen till utförande medarbetare med kontinuerlig uppföljning. Vi har ett strukturellt arbete med handlingsplaner inom ramen för SKB:s arbetsmiljöprogram. För att nämna några konkreta exempel i vårt arbetsmiljöprogram; vi har veckovisa säkerhetsbudskap till hela företaget, vår företagsledning medverkar vid olika arbetsmiljöronder och vi genomför workshops kring olika teman såsom sund arbetsmiljö, mångfald och inkludering.

Hur kommer SKB:s hållbarhetsarbete inom hälsa och säkerhet påverka SKB framöver?

– Med hjälp av hållbarhetsprogrammet kommer vi ha ytterligare fokus på detta. Alla ska känna sig säkra på jobbet, kunna vara den man är samt ha en god balans mellan jobb och fritid. I grund och botten självklara saker men som behöver arbetas med så att erfarenheter tas till vara och att uppföljning sker.

– Dessutom blir frågorna mer och mer viktiga ur rekryteringssynpunkt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och samverkanspartner. Det bidrar till att hitta den kompetens som efterfrågas. Som arbetsgivare och byggherre bör man ställa sig frågan hur vi kan locka kompetenta medarbetare och entreprenörer till våra kommande byggprojekt. Just nu söker vi fler medarbetare och det finns flera lediga tjänster, läs gärna mer här.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 28 februari 2023