Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Infiltrationen görs genom att slangar med hål läggs ut på lämpliga platser så att vattnet sakta sipprar ut i naturen. Foto: SKB.

Lyckat försök tillföra vatten

Ett lyckat infiltrationsförsök i Forsmark visar att det går att tillföra vatten i särskilt känsliga gölar på konstgjord väg. På så sätt kan växt- och djurlivet skyddas från eventuella effekter av en grundvattensänkning i samband med bygget av slutförvaret.

Under bygge och drift av Kärnbränsleförvaret finns det en viss risk att hydrologin i området påverkas när grundvatten leds bort från den del av förvaret som ligger under mark. Som en åtgärd mot effekterna av en grundvattensänkning, om sådana skulle uppstå, har SKB föreslagit att vatten vid behov tillförs vissa våtmarker. Allt för att säkerställa skyddet av de ekologiska värdena på platsen, däribland den sällsynta gölgrodan och orkidén gulyxne.

– För gölgrodan är det viktigt att det finns vatten i gölarna under en längre period så att ynglen hinner utvecklas och överleva. När det gäller gulyxne behöver plantorna stå blött. Om vatten saknas kommer andra växter in och konkurrerar ut orkidéerna, berättar SKB:s platsekolog Sara Nordén.

Skiss över hur vatten tillförts marken vid pilotförsöket.

Principskiss för tillförsel av vatten till rikkärr i syfte att bibehålla vattennivån. Klicka för större bild. Illustration: SKB

Skaffa erfarenheter

För att i fält testa och verifiera den föreslagna metoden att tillföra vatten på konstgjord väg genomfördes ett pilotförsök i augusti 2013. Målsättningen var att skaffa erfarenheter, dra lärdomar och demonstrera att grund- och ytvattennivåer i våtmarker vid behov går att reglera.

Under nio dagar tillfördes vatten med olika flöden vid en av gölarna i Forsmark. Samtidigt registrerades vattennivåerna både i själva gölen, i grundvattenmagasinet under gölen samt mellan infiltrationsanläggningen och gölen. Resultaten jämfördes därefter med hur det såg ut under samma period i liknande gölar i närheten.

Nivåerna ökade

Försöket var lyckosamt. Medan vattennivåerna i de andra gölarna i området sjönk under den här torra och varma perioden stabiliserade sig nivån i den aktuella gölen till en början och ökade därefter. Även grundvattennivåerna ökade.

– Det här visar att vi kan kontrollera och till och med höja vattennivåerna om det skulle bli nödvändigt i framtiden, säger Sara Nordén.

Resultaten från infiltrationsförsöket har nu sammanställts. Sammanställningen kommer att ingå i den komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen inför bygget av Kärnbränsleförvaret som görs under sommaren till Mark- och miljödomstolen.

Del av prövningen

Kompletteringen är en del av den tillståndsprövning som nu pågår där Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten prövar SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

FAKTA

Så går tillståndsprövningen till

SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn lämnades in 2011. De prövas nu av Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten som bland annat har skickat ut ansökningarna på remiss till olika instanser.
Myndigheterna ställer frågor till SKB och begär in kompletteringar. Den komplettering som gick in till Mark- och miljödomstolen i början av hösten 2014 handlade bland annat om olika frågor om naturmiljön i Forsmark (däribland infiltrationsförsöket).
När alla kompletteringar har skett och ansökningarna anses vara kompletta kommer de att kungöras. Kungörandet är en första milstolpe på vägen mot de fem ja som behövs för att tillstånd ska beviljas.
Först ska Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen rekommendera regeringen att tillstyrka eller avslå ansökningarna. Innan regeringen till sist fattar det avgörande beslutet tillfrågas även Östhammars kommun (om Kärnbränsleförvaret) och Oskarshamns kommun (om inkapslingsanläggningen).

Läs mer om tillståndsprövningen.

MER INFORMATION

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 26 juni 2014