Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: Johan Jeppsson.

Kopparkapseln klarar korrosionen i ett slutförvar

En återkommande fråga kring Kärnbränsleförvarets säkerhet handlar om kopparkapseln och om den kan korrodera under syrgasfria förhållanden. Den etablerade vetenskapen säger att koppar i rent syrgasfritt vatten korroderar i så liten omfattning att det inte har någon betydelse för säkerheten i ett slutförvar. SKB:s forskningsresultat ger gott stöd för den synen.

Hallå där Allan Hedin, vad är de senaste rönen i den här frågan? Kan kapseln korrodera i ett slutförvar?

– Ja, det finns korrosionsprocesser i ett slutförvar som påverkar kopparkapseln. Den viktigaste handlar om sulfidkorrosion, det vill säga korrosion orsakad av svavelföreningen sulfid som bland annat finns naturligt i låga halter i svenska grundvatten. De beräknade riskerna ligger en bra bit under SSM:s gränsvärde varför vi anser att det går att bygga ett förvar som är långsiktigt säkert.

Vissa andra forskare, bland annat från KTH, har genomfört experiment med koppar i rent syrgasfritt vatten och påstår utifrån resultaten att koppar kan korrodera utan syrgas närvarande. Vad säger SKB om den möjligheten?

– Vi har låtit en forskargrupp vid Uppsala universitet upprepa KTH-forskarnas experiment, men under mer kontrollerade förhållanden. Då ser man inga effekter som kan tolkas som korrosion. Dessutom har en forskargrupp i Göteborg med SKB:s stöd utvecklat en alternativ metod att studera koppar i rent, syrgasfritt vatten. Metoden är i flera avseenden enklare än KTH-forskarnas och också känsligare. Inte heller där ser man några effekter som tolkas som korrosion, trots långvariga studier av många olika kopparkvaliteter.

– Vår slutsats är därför att koppar korroderar i rent, syrgasfritt vatten bara i den mycket ringa omfattning som förutsägs av den etablerade vetenskapen. Denna omfattning är alldeles för liten för att observeras i experiment och har ingen betydelse för förvarets säkerhet.

I Äspölaboratoriet har även experiment genomförts där kopparkapslar placerats i berggrunden under lång tid och i en miljö som är så nära en riktig slutförvarsmiljö man kan komma. Vad visar de experimenten i frågan om kopparkorrosion?

– Vi har gjort flera experiment med kopparkapslar i Äspölaboratoriet. I samtliga försök ser man att koppar initialt reagerar med det syre som finns i slutförvaret vid förslutning, framför allt i bentonitens porvatten. Det styrks av att korrosionsprodukterna är de klassiska syrehaltiga produkter som man finner på koppar som utsätts för luft. Däremot är det omöjligt att med hjälp av dessa experiment studera kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten eftersom effekterna av de kända korrosionsprocesserna långt överstiger den ytterst ringa effekten av korrosion utan syre närvarande.

Hur ser kopplingen mellan kopparkorrosion och gammastrålning ut? Kan strålningen öka korrosionen och påverka säkerheten efter förslutning?

– I Kärnbränsleförvaret kan gammastrålningen bidra till korrosionen på två sätt: genom bildning av salpetersyra under den tid när leran tar upp vatten och genom radiolys (sönderdelning) av vatten när leran är vattenmättad. Pessimistiska beräkningar i vår säkerhetsanalys visar att ingen av dessa korrosionsprocesser har någon nämnvärd inverkan på kapseln jämfört med sulfidkorrosion. Både tidigare och nyligen publicerade experimentella studier av kopparkorrosion i strålningsmiljö visar på mindre effekter än de vi försiktigtvis räknat med i säkerhetsanalysen.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 28 juni 2016