Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288

Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygga ut den sista etappen mellan Gimo och Börstil, strax utanför Östhammar. Målet med arbetet är att öka trafiksäkerheten och höja framkomligheten.

Väg 288 är ett regionalt stråk som förbinder Uppsala med några av tätorterna i Östhammars kommun, Alunda, Gimo och Östhammar. Flera av kommunens stora arbetsgivare såsom Sandvik Coromant, SKB, Forsmarks kärnkraftverk och Östhammars kommun gagnas av att pendlingen underlättas till och från Uppsala och inom kommunen.

Eftersom regionen saknar spårbunden kollektivtrafik är 288:an av yttersta vikt för pendling och kompetensförsörjning till de olika städerna i regionen. Den är också viktig för tillgängligheten till kommunens skolor, vårdgivare och övriga samhällsfunktioner samt att den är rekommenderad för transporter av farligt gods.

– Genom utbyggnaden ökar trafiksäkerheten och framkomligheten samtidigt som hastighetsbegränsningen kommer att öka till 100 km/h på 95 procent av vägen vilket möjliggör en effektiv pendling mellan Uppsala och bland andra Forsmark och SKB:s slutförvar, säger Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammars kommun.

Lättare att locka arbetskraft

Trafikverket uppskattar att etappen kommer landa på ca 550 miljoner kronor, av dessa kommer 475 miljoner kronor från Uppsala läns länstransportplan och de resterande 75 miljonerna skjuter kommunen till genom det mervärdesavtal som tecknades 2009 mellan Östhammars kommun och SKB.

SKB:s vd Stefan Engdahl och Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammars kommun.

– Vi ser det här som en investering i Östhammars kommun där vi har det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall och där även slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att byggas. Vi är i stort behov av rätt kompetens och därför är det av yttersta vikt att det är smidigt och säkert att arbetspendla, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

– Vi är väldigt glada för det avtal vi slutit med SKB om finansieringen som möjliggör att vi nu äntligen kan påbörja arbetet med väg 288 ihop med Trafikverket och region Uppsala. Det kommer att underlätta resorna för arbetstagare och vår förhoppning är att väg 288 ska möjliggöra kompetensförsörjning från Uppsala och andra kringliggande städer samt på sikt öka inflyttning, transporter och turism till Östhammars kommun, säger Fabian Sjöberg, kommunalråd Östhammar.

Om väg 288

Väg 288 har sedan 2010 byggts om i etapper, först mellan Uppsala och Hov, sedan till Alunda respektive Gimo och den återstående sträckan är Gimo till Börstil, som ligger strax utanför Östhammar.
De 14 kilometrarna mellan Gimo och Börstil som ännu inte är utbyggda är i dåligt skick och har länge varit en olycksdrabbad väg, inte minst på vintern, med många kurvor och begränsad sikt. Under utbyggnaden kommer kurvor planas ut för att förbättra sikten, korsningar förbättras och placering av busshållplatser ses över för att vara tillgänglighetsanpassade.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 2 november 2023