Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB har bland annat anlitat forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att göra försök med kopparkorrosion. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Klarhet i omstridd korrosionsfråga

I slutet av september lämnade SKB in den tredje lägesrapporten till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Där presenteras nya viktiga rön i den omstridda kopparkorrosionsfrågan.

– De försök som gjorts vid Microbial Analytics AB, Micans, i Göteborg och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala ger belägg för att koppar inte korroderar i rent syrgasfritt vatten. Därmed är inte detta en process som har relevans i slutförvaret för använt kärnbränsle, säger SKB:s säkerhetsanalytiker, Allan Hedin.

Bakgrunden till den omstridda frågan är att forskare vid Kungliga Tekniska högskolan observerat vätgas i experiment med koppar i rent syrgasfritt vatten. Detta har av dem tagits som ett bevis på att kopparn reagerar med vatten och bildar vätgas – något som går emot gängse vetenskap på området.

Ville ha klarhet

SKB har därför valt att gå på djupet med de oklarheter som har funnits. Sedan 2010 har man låtit en forskargrupp på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet upprepa tidigare försök. Parallellt har en alternativ metod att studera fenomenet utvecklats hos Micans i Göteborg. Metoden liknar den som vanligtvis använts för att studera mikrober i syrefri miljö och går ut på att man i provrör av glas lägger koppar i rent syrgasfritt vatten.

Resultaten från de två forskargruppernas arbeten har nu lett fram till att SKB kunnat bekräfta att koppar inte korroderar fortgående i rent syrgasfritt vatten. Mycket tunna ytskikt kan korroderas, men det är utan betydelse för slutförvaret. Flera försök har gjorts med koppar av olika kvaliteter och med olika ytrengöring.

Förklaring till vätgasobservationer

Vid vissa försök har vätgas observerats, exempelvis när forskarna har lagt kapselkoppar i rent syrgasfritt vatten. Tack vare ett nära samarbete mellan de två laboratorierna har man kunnat visa att den vätgas som tidigare observerats från kapselkoppar fanns i kopparmaterialet från början och att den alltså inte kommer från någon korrosionsprocess.

– Sammantaget visar de resultat vi nu presenterar att kopparkapseln i slutförvaret inte korroderar i rent syrgasfritt vatten, säger Allan Hedin.

Lägesrapporten med de nya resultaten lämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med ett flertal planerade kompletteringar den 30 september 2014. Kompletteringarna är en del av den tillståndsprövning som pågår där Strålsäkerhetsmyndigheten prövar SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.


Se en film om kopparkorrosion och de olika försök som genomförts.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 30 september 2014