Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Inbjudan till samråd om havsvattenuttag

Svensk Kärnbränslehantering AB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande uttag av havsvatten i Forsmark, Östhammars kommun.

Uttaget av havsvatten från Öregrundsgrepen syftar till att försörja planerade anläggningar i Forsmark – Slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) – med industrivatten.

Uttag av havsvatten kräver ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett avgränsningssamråd behöver genomföras. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas.

SKB bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att bifogas ansökan. Samrådsunderlaget där den planerade verksamheten beskrivs närmare hittar du här. Det går även bra att begära ut samrådsunderlaget från SKB:s kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Synpunkter på eller frågor om den planerade ansökan kan lämnas skriftligen senast den 16 oktober 2020.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta Helén Segerstedt på telefon: 070–693 64 25. Samrådssynpunkter lämnas skriftligen via e-post till: registrator@skb.se. Ange ”Avgränsningssamråd havsvattenuttag” i titeln på brevet.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 16 september 2020