Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Delar av den delegation som representerade SKB under förhandlingen. Foto: SKB.

Fem veckors huvudförhandling om Kärnbränsleförvaret avslutad

Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet är avslutad. Mark- och miljödomstolen har meddelat att de lämnar sitt yttrande till regeringen den 23 januari.

Under de fem veckor som förhandlingen pågått har SKB utförligt beskrivit innehållet i ansökan, som i ursprunglig form lämnades in redan 2011. En central del har varit den långsiktiga säkerheten i Kärnbränsleförvaret och SKB har kunnat visa hur det använda kärnbränslet ska tas om hand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.

– SKB:s ansökan bygger på 40 års arbete med forskning och teknikutveckling, så vi har kommit väl förberedda till den här prövningen. Vi känner oss trygga med vår lösning och med hur vi presenterat den i förhandlingen. Nu är det upp till domstolen att göra sin bedömning, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Under Östhammarsveckan genomfördes även syn i Forsmark, där Kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas. Foto: SKB.

Även lokala miljökonsekvensfrågor har fått ett stort utrymme under förhandlingen, inte minst under de två veckor som rätten flyttade ut förhandlingen till Oskarshamn respektive Östhammar. Här höll rätten även syn vid SKB:s existerande och planerade anläggningar – under en regnig eftermiddag besökte Mark- och miljödomstolen, övriga parter och medier området i Forsmark där Kärnbränsleförvaret kommer att byggas, samt visade viktiga naturvårdsåtgärder som SKB genomfört.

Att hålla huvudförhandling är ett led i Mark- och miljödomstolens beredning av målet. I en parallell prövning, enligt kärntekniklagen, granskar också Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) SKB:s ansökan. SSM har tidigare meddelat att de kommer att lämna sitt yttrande till regeringen vid ungefär samma tidpunkt som Mark- och miljödomstolen. Därefter ska också de berörda kommunerna Östhammar och Oskarshamn yttra sig till regeringen som slutgiltigt är den instans som kan bevilja tillåtlighet för SKB:s sökta verksamhet.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 31 oktober 2017