Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

Hållbarhetsarbete – ett jobb som aldrig tar slut, aldrig blir klart

Hållbarhet är ett brett begrepp som oftast förknippas med klimat och miljö. Men det är mycket större än så. Arbetet för en hållbar utveckling har pågått länge på SKB och har alltid präglat verksamheten. Det är ett arbete som aldrig kommer att bli klart. ”SKB:s uppdrag är ju att ta hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert sätt”, säger Erik Setzman, miljösamordnare på SKB.

Erik Setzman har jobbat med hållbarhetsfrågor under lång tid. Han menar att SKB:s hela uppgift egentligen grundar sig i tankar om hållbarhet på olika sätt.

Erik Setzman, miljösamordnare SKB.

– Kärnan i uppdraget är ju att ta hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert sätt för både människa och miljö, säger han. Detta har alltid präglat SKB:s arbete, i allt från att ta fram metoden för hanteringen av avfallet, till att jobba med att medborgarna ska få tillgång till information om hur SKB arbetar med frågan.

När det gäller metoden, så har den sin grund i naturen. De tre barriärerna, koppar, bentonit och berg är naturliga material som funnits i miljontals år. Det gör att den historiska kännedomen om hur materialen beter sig och samverkar är god. Tillsammans bildar de ett slags kretslopp.

Tillgången till information och kunskap för medborgarna är också viktig för att uppdraget ska kunna genomföras på ett socialt hållbart sätt.

Hållbarhetens tre områden

För att generellt sett förstå varför hållbarhet som begrepp är så stort, behöver man först veta att det delas in i tre områden: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som företag behöver man sedan bryta ner områdena för att få konkreta aktiviteter att arbeta med.

Den ekologiska hållbarheten brukar räknas som grund för de två andra. Det handlar om jordens ekosystem och att arbeta långsiktigt för att det ska kunna fortsätta fungera, att vi till exempel har rent vatten och ren luft.

Social hållbarhet omfattar det mänskliga perspektivet. Här är det exempelvis hälsa, utbildning, trygghet och rättvisa man talar om, och att sträva efter en jämn fördelning i världen.

Med ekonomisk hållbarhet menas att ekonomi och tillväxt inte ska hindra ekologisk och social hållbarhet. Man arbetar med smarta ekonomiska modeller som ska bidra till helheten, både ekologiskt och socialt.

Från orkidéer till icke fossilt bränsle

Efter att SKB för lite drygt ett år sedan tecknade hållbarhetslöften med Länsstyrelsen i Uppsala län, har arbetet inom området intensifierats och blivit tydligare. Under året har en kartläggning i form av en väsentlighetsanalys gjorts i syfte att ta reda på var företaget står i hållbarhetsarbetet. Genom analysen har det blivit tydligare vad som kan lyftas om hållbarhetsarbete och vilka områden som ska vara i fokus.

– Vi har även haft möjlighet att under arbetets gång sätta hållbarhetsetiketter på saker som är på gång eller som vi redan genomfört, berättar Erik Setzman.

Orkidén Gulyxne.

– Våra naturvårdsinsatser för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i Forsmark, som årliga inventeringar av orkidén gulyxne och anläggande av nya gölar för gölgrodorna, är ett exempel. Ett annat är stödet till utvecklingen av det lokala närings- och föreningslivet i våra värdkommuner, genom bland annat mervärdesprogram och sponsring. Ett tredje är att vi nu ersätter fossil diesel med det icke fossila bränslet HVO100 i våra fordon och maskiner.

Alla länkar i värdekedjan ska hänga ihop

Företagsledningen på SKB har sedan en tid tillbaka beslutat om fokusområden för det fortsatta arbetet och att ett program för Hållbart byggande och drift på SKB ska tas fram. Med hjälp av särskilda arbetsgrupper ska programmet vara färdigt till sommaren. Fem fokusområden pekades ut i väsentlighetsanalysen: Begränsa klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, Personal, hälsa och säkerhet, Lokalsamhället samt Hållbar leverantörskedja.

– Om vi tar Hållbar leverantörskedja som exempel för att visa på vilka möjligheter som finns för att arbeta hållbart, så handlar det bland annat om att ställa tydliga krav vid upphandling av material, produkter och tjänster. På så sätt kan vi minska vår klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, alla länkar i värdekedjan måste hänga ihop, säger Erik Setzman.

Många sätt att minska klimatpåverkan

Att begränsa klimatpåverkan på både kort och lång sikt kan göras på många olika sätt. Här har SKB stor hjälp av den klimat- och energikartläggning av hela verksamheten som genomfördes 2020, för att ta reda på potentiella åtgärder och vilka som får störst effekt.

På kort sikt kan det handla om att resa mindre och miljövänligare, byta ut fossila bränslen mot icke fossila och gammal belysning mot LED. Hitta effektivare värmepumpar och utnyttja restvärme, samt förbättra ventilationen i byggnader och anläggningar. I det långa perspektivet behöver man arbeta på bred front. I allt från hur man kan bygga energisnålt och klimatsmart till användning av eldrivna fordon och maskiner i kommande anläggningar.

Transporterna kan göras effektivare

För SKB är det i dagsläget transportfartyget m/s Sigrid som står för den största klimatpåverkan, vilket är ungefär 70 procent av företagets totala klimatpåverkan.

Liksom för de flesta fartyg drivs m/s Sigrid med fossil marindiesel. Fartyget är modernt och har hög miljöprestanda. Bränslet har låg svavelhalt och tack vare hög reningsgrad är även utsläppen av kväveoxider och partiklar med mera begränsade. Men sedan hon byggdes och togs i drift har dock utvecklingen tagit fart. Kraven och förväntningarna har ökat även när det gäller att minska de tunga transporternas och sjöfartens CO2-utsläpp och klimatpåverkan.

– Redan i år växlar vi över till att köra m/s Sigrid med 10 procent HVO. Det kommer märkbart att minska vårt klimatavtryck, säger Erik Setzman.

Det finns också möjligheter att minska fartygets klimatpåverkan ytterligare. Bland annat handlar det om att se över rutterna hon går och genom bra samordning med kärnkraftverken göra dessa så effektiva som möjligt.

Alla kan bidra till en hållbar utveckling

När hållbarhetsprogrammet är klubbat och klart ser Erik Setzman och hans kollegor fram emot att få alla på företaget att ta till sig inriktningen och innehållet, bidra till genomförandet och på så sätt ta SKB in i framtiden på ett hållbart sätt. Detta alldeles oavsett vad man jobbar med. För ett som är säkert är att alla kan bidra till en hållbar utveckling.

– Hållbarhetsarbetet innefattar både stort och smått. Det kan handla om stora frågor som att minska m/s Sigrids klimatpåverkan eller att verka för jämställdhet, likabehandling och schyssta arbetsvillkor, även hos våra leverantörer.

Men också relativt enkla åtgärder, som att installera laddstolpar på alla våra parkeringsplatser. Alla delar är i sig viktiga och man måste tänka ”många bäckar små”.

– Det är bara så vi kan komma framåt och lämna ett mindre avtryck efter oss, konstaterar Erik Setzman.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 9 maj 2022