Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: SKB.

Kompletterande underlag till Miljödepartementet

SKB har lämnat in ytterligare handlingar till Miljödepartementet kring ansökan om slutförvarssystem. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som Mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018.

Kan du berätta vad kompletteringen handlar om?

SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Men den omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser.

Vad är slutsatserna i det nya underlaget?

Kompletteringen om kapseln bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material. Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport drar vi slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning enligt våra rutiner för att säkerställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten.

De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning.

Har ni hunnit arbeta fram allt detta på ett år?

Nej, det här är inga nya frågor utan sådant vi arbetat med under en längre tid. För flera av frågorna pågick studier inför den förnyade säkerhetsanalys vi planerar att lämna till SSM i ett kommande steg av tillståndsprövningen. Det vi gjort är att prioritera om och skynda på arbetet och rapporteringen. I och med domstolens yttrande, intensifierade vi våra insatser för att få tillräckligt mycket material klart för att svara på domstolens frågor och det har tagit drygt ett år.

Vad händer nu i tillståndsprövningen för Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen?

Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.

Fakta

Tillståndsprocessen

Det är regeringen som ska fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. Innan dess ska också de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn tillfrågas, eftersom de har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen. Oskarshamns kommun fattade under 2018 beslut i frågan och tillstyrkte inkapslingsanläggningen.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 4 april 2019