Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Under Mind-projektets avslutande möte i Stockholm samlades ett 50-tal projektdeltagare för att utbyta erfarenheter, presentera sina forskningsresultat och även diskutera möjligheterna till fortsatta forskningssamarbeten om mikrober i slutförvarsmiljö. Foto: SKB.

Framgångsrikt mikrobprojekt avslutas

Att mikrober har betydelse vid slutförvaring av radioaktivt avfall har man vetat länge. Men tack vare EU-projektet Mind, Microbiology In Nuclear waste Disposal, har förståelsen för mikrobiologiska processer i slutförvarsmiljö fördjupats betydligt.

År 2013 samlades mikrobiologer från ett tiotal EU-länder för att diskutera möjligheterna till ett nytt samverkansprojekt. Tanken var att fokusera på mikrobforskning kopplat till slutförvar för såväl låg- och medelaktivt avfall som för använt kärnbränsle. Hela 15 organisationer från åtta olika länder anslöt sig till projektet.

Efter fyra års målmedvetet arbete är man nu i mål. Med ett fjärde och sista projektmöte i Stockholm i början av maj summerades framstegen som gjorts.

Birgitta Kalinowski, expert inom mikrobiologi på SKB, har varit teknisk och vetenskaplig koordinator och ledde mötet tillsammans med SKB:s Petra Christensen som varit projektkoordinator och även varit ansvarig för delprojektet som handlat om styrning och ledning av projektet.

– Det här var egentligen första gången som så många länder tillsammans gjort insatser inom mikrobforskning i slutförvarsmiljö. Det har varit mycket givande och alla organisationer har varit mycket engagerade och aktiva, berättar Birgitta Kalinowski.

Viktiga resultat presenterades

Men vad har man då kommit fram till? En slutsats är att mikrober kan vara både bra och dåliga för säkerheten på lång sikt i ett slutförvar. Ett exempel på positiva effekter kunde Joe Small från brittiska National Nuclear Laboratory Limited berätta om. Han har varit delprojektledare för forskningsaktiviteter kopplade till långlivat låg- och medelaktivt avfall, där man bland annat studerat hur organiskt avfall, såsom textil och papper, kan påverkas av mikrobiella processer.

Ett intressant resultat är en helt nyupptäckt mikrob med unika egenskaper. Den har nämligen förmågan att äta en speciell typ av syra, isosackarinsyra, som är vanlig i alla slutförvar med organiskt avfall. Vanligtvis fastnar radionukliderna i förvarets barriärer, men isosackarinsyran kopplar ihop sig med radionuklider och tillsammans kan de lättare transporteras ut från slutförvaret. Om den nyupptäckta mikroben äter syran kan det alltså minska transporten av radioaktiva partiklar ut från slutförvaret.

Att välja ”rätt” material

Karsten Pedersen från forskningsföretaget Micans, har varit delprojektledare för det andra stora forskningsområdet, som handlar om mikrobers påverkan vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Under projektmötet berättade han till exempel om hur de så kallade sulfatreducerande mikroberna kan bilda sulfid som angriper den metallkapsel som bränslet är inneslutet i vid slutförvaringen. Det här är ett exempel på hur mikrobiella processer kan vara negativa för säkerheten i slutförvaret på lång sikt.

Inom Mind-projektet har man därför tittat närmare på den buffert av lera som skyddar kapslarna i förvaret. Olika slags leror har olika egenskaper vilket också gör att mikroberna trivs olika bra i dem. Forskningen inom Mind har visat att det finns ett tröskelvärde för densiteten i leran – ligger densiteten över tröskelvärdet kan inte mikroberna överleva. Birgitta Kalinowski förklarar:

– Vi kan aldrig ha ett sterilt förvar, men däremot kan vi se till att mikroberna inte trivs i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Därför är det viktigt att vi väljer material, exempelvis leror med egenskaper som gör att mikroberna har svårare att överleva.

Delprojekt om kommunikation

I Minds tredje delprojekt har fokus legat på kommunikation, ur olika perspektiv, dels kommunikationen inom projektet, dels utåt för att sprida resultaten vidare i vetenskapssamhället och till allmänheten. Delprojektledare Natalie Leys, från belgiska forskningsinstitutet SCK.CEN berättade att ett 20-tal vetenskapliga artiklar har publicerats och ett flertal forskningssamarbeten med underjordslaboratorier runt om i Europa har genomförts.

Ett forskningsarbete för att studera kommunikativa samhällsaspekter på mikrobforskning har också utförts. Här har man använt sig av enkätundersökningar, intervjuer och ett flertal workshoppar med både experter och allmänheten. Där framkom att deltagarna som representerade allmänheten hade väldigt liten förkunskap om mikrobforskning i slutförvarsmiljö, men att de också blev mycket intresserade efter att ha fått information och att de gärna ville ha mer information fortsättningsvis. Att öka medvetenheten hos såväl allmänhet och inom den politiska sfären har därför varit ett viktigt resultat av Mind-projektets insatser.

Diskuterade framtiden

Tredje och sista dagen på projektmötet ägnades delvis åt att diskutera framtiden. Nätverket med de länder som deltagit i Mind kommer fortsätta att träffas och då diskutera möjligheterna att genomföra ytterligare ett samarbetsprojekt som tar vid där Mind-projektet slutar. Även länder som Japan, Kanada och Ryssland har fått upp ögonen för den oerhörda nyttan av att genomföra den här typen av forskningssamarbeten. De kommer därför också delta i nätverket för att om möjligt kunna delta i ett fortsatt samarbete.

– Trots att olika länder har olika förutsättningar för geologisk slutförvaring och även använder sig av olika förvarskoncept så är det tydligt att mikrobiella processer spelar en viktig roll för säkerheten på lång sikt. Och det positiva är att Mind har lyckats genomföra forskning som kommer alla länder till nytta, säger Birgitta Kalinowski.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 21 maj 2019