Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Forskningsprogram i ny form

Ny form, med fokus på teknikutveckling och avveckling av kärntekniska anläggningar. SKB:s program för forskning och utveckling har lämnats över till Strålsäkerhetsmyndigheten och ska, efter en omfattande remisshantering, behandlas av regeringen.

Sedan mitten av 1980-talet har SKB, enligt kärntekniklagen, vart tredje år redovisat sina fortsatta planer i ett särskilt program för forskning, utveckling och demonstration, det så kallade Fud-programmet. Fud-program 2016 lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i slutet av september och blev därmed det femtonde i raden.

Inlämnandet sker i ett läge där SKB har två pågående tillståndsärenden hos myndigheten, ett för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle och ett för utbyggnaden av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Anders Ström är koordinerande programchef på SKB och den som ansvarar för programmet.

anders-strom400pxsept-16

Koordinerande programchef Anders Ström bläddrar i det nytryckta Fud-programmet. Foto: SKB.

– Vi har kommit väldigt långt i båda dessa tillståndsärenden och i Fud-program 2016 utvecklar vi handlingsplanen och beskriver de insatser som återstår för att kunna uppföra och ta dessa anläggningar i drift. Vi beskriver även vilken utveckling som krävs för att längre fram kunna bygga och driva slutförvaret för det långlivade avfallet, SFL. Vi beskriver också vilken flexibilitet vi har i systemet om förutsättningarna skulle förändras över tiden.

Ny form och struktur

I samband med att regeringen godkände Fud-program 2013 ställdes särskilda krav på att kommande program skulle vara tydligare och mer strukturerade samt klargöra hur forsknings- och utvecklingsåtgärder planeras, motiveras och utvärderas utifrån lagkraven. Därför har det nu inlämnade programmet ny form och ny struktur. Del I, där verksamheten och handlingsplanen presenteras, har blivit mer omfattande och beskriver allt från hur planeringen ser ut för de nya anläggningarna och avvecklingen till planerade insatser inom forskning och teknikutveckling.

– Vi har kopplat alla insatser till den stegvisa beslutsprocessen som styr hur nya anläggningar utvecklas och tas i drift. De tekniska lösningarna detaljeras allt eftersom processen fortskrider. Det här har vi försökt förtydliga i Fud-program 2016, förklarar Anders Ström.

I programmets andra del, avfall och slutförvaring, beskrivs forskningen och teknikutvecklingen mer i detalj för de närmaste åren. Det handlar dels om att öka kunskapen om de processer som kommer att påverka förvaret efter förslutning, dels om utformning av förvaren, konstruktion, tillverkning och installation av de komponenter som ingår i förvaren samt hur de olika komponenterna kontrolleras.

– Vi behöver mer kunskap för att vidareutveckla de tekniska lösningarna som ska användas under bygge och drift av förvaret och det gör att det sker en övergång till mer detaljerad teknikutveckling, förklarar Anders Ström.

10-1 Byte av ånggenerator i Ringhals 3.

Byte av ånggenerator i Ringhals 3.

Fokus avveckling

En ny faktor som påverkar SKB:s planering är de beslut som tagits om att ta de äldsta reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals ur drift tidigare än avsett. Detta har påverkat SKB:s planering på flera sätt, bland annat har avvecklingsfrågorna blivit alltmer aktuella att lösa. Detta blir tydligt i Fud-program 2016 där avveckling av kärntekniska anläggningar har fått ett större fokus och behandlas i en egen del, del III.

– Nya prognoser från kärnkraftsföretagen väcker frågor kring mellanlagring både för det använda kärnbränslet och det låg- och medelaktiva avfallet. Det hanteras i aktuellt program, säger Anders Ström.

Regeringen godkänner

SKB har, på uppdrag av och i samverkan med kärnkraftsföretagen, tagit fram Fud-program 2016 och lämnat in det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Programmet skickas därefter ut på en bred remiss hos myndigheter, universitet och högskolor, berörda kommuner och flera andra intressenter. Slutligen är det upp till regeringen att avgöra om SKB genom de redovisade planerna kan uppfylla sitt uppdrag att omhänderta det radioaktiva avfallet och det använda kärnbränslet på ett säkert sätt.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 3 oktober 2016