Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Malin Mikic överser arbetet i Söderviken. Foto: Mikael Wallerstedt.

Förberedelser på Forsmarkshalvön i full gång

Det är inte mycket ute på Forsmarkshalvön som skvallrar om SKB:s stora planer för området – ett slutförvar för använt kärnbränsle och en utbyggnad av SFR. Men lugnet bedrar. Malin Mikic leder arbetet med förberedelserna inför en förhoppningsvis kommande byggstart.

Trots att vi inte fått våra tillstånd ännu, finns det mycket vi kan göra i väntan på dem, sådant som inte är kopplat till regeringens tillåtlighets- och tillståndsbeslut, säger Malin Mikic, som är enhetschef på SKB i Forsmark.

Samordning med FKA

Malin har helikopterblick över det som händer ute på halvön. Hon är chef för gruppen som arbetar med att samla in och analysera platsdata för att få förståelse för hur den naturliga miljön i Forsmark fungerar. Hon är också SKB:s kontakt gentemot Forsmarks kraftgrupp, FKA. Det är många frågor som SKB behöver samordna med grannen.

– Nu när vi närmar oss byggstart och vi börjar göra olika arbeten i området är det mycket som vi behöver rådgöra om och koordinera med FKA, säger hon.

Upphandling av markarbeten

Det första stora och synliga arbetet på sajten, är att den gamla barackbyn ska rivas. 62 byggnader plus en sporthall måste bort, för att SKB ska kunna göra andra förberedande arbeten. De står precis på den plats där Kärnbränsleförvaret ska ligga.

– Upphandlingen blev klar i början av hösten och entreprenören Skadeservice har nu påbörjat den första etappen av rivningsarbetet, berättar Malin Mikic.

När rivningen är klar står olika typer av markarbeten på tur. Det är jätteviktigt att komma i gång med dem, förklarar hon.

– Ledningar ska dras i marken och infartsvägar ska byggas så att vi kan ta oss in på området på ett rationellt sätt. Just nu arbetar vi med att ta fram ett förfrågningsunderlag till det. Sen blir det upphandling av det paketet. Det är de stora jobben som ligger närmast i tiden vad gäller Kärnbränsleförvaret.

Men varför är det viktigt att de här arbetena görs nu, så långt i förväg?

– Därför att vi ska vara redo för byggstart när alla tillstånd är på plats. Med byggstart menar vi tidpunkten när vi börjar bygga den kärntekniska anläggningen, och börjar bryta berg. Om vi skulle vänta, då skulle byggstarten försenas kanske två tre år, och det vill vi undvika.

En annan fråga som SKB nu utreder är vattentillgången under byggtiden. Den måste lösas på ett långsiktigt hållbart sätt, inte bara för SKB, utan för hela området.

– Vi undersöker nu olika möjligheter. Energiförsörjningen under byggtiden och kväverening är andra frågor vi tittar på hur vi ska lösa, säger Malin Mikic.

Många frågor gemensamma för båda projekten

Även längre ut på halvön, ute på Stora Asphällan, planeras en del arbeten med koppling till utbyggnaden av SFR. Ytor ska förberedas, en ny väg ska dras ut mot SKB:s Vega-kontor och en elbyggnad ska uppföras.

– Även när det gäller utbyggnaden av SFR, handlar det om förberedelser för att vara redo när tillstånden väl kommer. Frågorna om vatten, avlopp och energiförsörjning är gemensamma för båda projekten, säger hon.

Fakta

Prövning går in i ny fas

Tillståndsprövningen av KBS 3-systemet och Slutförvaret för använt kärnbränsle går vidare och närmar sig slutfasen. I april i år lämnade SKB in svar till regeringen på de ytterligare frågor om kopparkapseln som Mark- och miljödomstolen ställde i miljöprövningen. Sedan dess har materialet varit ute på remiss hos berörda instanser, däribland Östhammars kommun.

När alla remissvar inkommit till Miljödepartemetet ges SKB tillfälle att bemöta dem. Därefter sammanställer departementet materialet inför ett regeringsbeslut.

Men innan det sker tillfrågas de berörda kommunerna, Östhammar och Oskarshamn, som har veto i frågan. Oskarshamns kommun har redan meddelat att man ställer sig bakom planerna på en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i kommunen. Efter ett eventuellt regeringsbeslut om tillåtlighet och tillstånd går ärendet tillbaka till SSM och MMD för villkorssättning.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 6 december 2019