Fokus på tillståndsprocessen i digitalt seminarium

Fredagen den 15 oktober bjöd SKB in till digitalt seminarium om läget i den fortsatta tillståndsprövningen. Medverkade gjorde SKB:s vd Johan Dasht, Lisa Ranlöf, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten samt kommunalråden i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. Tiina Jalonen, utvecklingschef på SKB:s finska motsvarighet Posiva, berättade om hur långt processen mot ett färdigt slutförvar kommit i Finland. Sofie Gunnarsson modererade samtalet.

I augusti fattade regeringen beslut om att endast godkänna de delar i SKB:s ansökan som rör utökad mellanlagring av kärnbränsle i anläggningen Clab utanför Oskarshamn. De delar som rör inkapslingsanläggning och kärnbränsleförvar sköts upp och en ny remissrunda till SSM och Kärnavfallsrådet påbörjades.

Samtliga deltagare i fredagens seminarium delade bilden att det redan i dagsläget finns ett komplett underlag för regeringen att kunna fatta beslut i tillåtlighetsfrågan om slutförvarssystemet.

– Vi ställer oss frågande till den här hanteringen av frågan. Man skickar ut gamla frågor på remiss trots att expertmyndigheten redan sagt ja. I alla andra frågor litar man på sina expertmyndigheter. Vi har gång på gång frågat om regeringen saknar något underlag för att fatta beslut om slutförvaret och fått nej som svar, säger SKB:s vd Johan Dasht i seminariet.

Fördröjningen är också kostsam. Att beslutet dröjer kostar mellan 900 miljoner och en miljard kronor per år poängterar Johan Dasht.

– Jag vill vara väldigt tydlig, fortsätter han. Vi vill inte blanda oss i det politiska spelet gällande om man är för eller emot kärnkraft. Vi har ett befintligt avfall och det är vårt uppdrag och ansvar att ta hand om det.

I Finland fattade regeringen beslut om tidtabellen för hanteringen av använt kärnbränsle redan 1983. Posivas slutförvarsmetod bygger på den som SKB utvecklat i Sverige. Metoden godkändes i Finland redan år 2000 och efter en lång period av teknikutveckling där SKB och Posiva har haft ett tätt samarbete, pågår nu konstruktionen av det finska slutförvaret för fullt.

– Vi har inte samma politiska debatt om slutförvarsfrågan i Finland. Generellt så är den politiska atmosfären god kring slutförvarsfrågan och den gemensamma bilden är att det är bättre att vi tar hand om det använda kärnbränslet än att skjuta beslutet vidare, säger Posivas utvecklingschef Tiina Jalonen.

Se mer: Informationsfilm om det finska slutförvaret i Olkiluoto

Lisa Ranlöf från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, berättade om expertmyndighetens roll som oberoende stöd till regeringen, och om den stegvisa prövning av slutförvaret som fortsätter också efter ett regeringsbeslut. SSM tillstyrkte SKB:s ansökan 2018 och bedömde då att SKB:s slutförvarslösning i sin helhet var robust.

– Det är beslutsfattarna som avgör när beslut tas, men vår bedömning är att det finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut i tillståndsfrågan, säger Lisa Ranlöf.

Kommunerna i sin tur uttrycker en viss oro över att ju längre tiden går desto mer ökar risken för att både medborgare och politiker kommer att tappa engagemanget. Frågan har redan dragits ut över flera mandatperioder:

– Vi känner en frustration över att regeringen dröjer när vi som är en liten kommun tar ett så stort nationellt ansvar. Frågan är om det funkar att vänta över ett val till. Tillståndet från kommunen är en färskvara, sa Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Senare på eftermiddagen kom SSM:s svar på remissen från Miljödepartementet. Myndigheten anser att de studier som remissen tar upp inte medför några skäl till att ändra myndighetens tidigare bedömningar om slutförvaret. SSM anser heller inte att någon ytterligare redovisning kring SKB:s långtidsförsök LOT är nödvändig, vilket också var en fråga som ställdes i remissen.

Se seminariet i sin helhet

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 18 oktober 2021