Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Fredrik De la Gardie, delprojektledare för avveckling av kärntekniska anläggningar i Fud-program 2016. Foto: SKB.

Fokus på avveckling i Fud 2016

SKB:s senaste program för forskning och utveckling, Fud-program 2016, har i dagarna lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hallå där, Fredrik De la Gardie, det är stort fokus på frågor kring avveckling i Fud-program 2016, hur kommer det sig?

– Avvecklingsfrågorna har intensifierat väldigt mycket sedan Fud-program 2013. Man kan säga att det är skarpt läge nu. Sedan förra Fud-programmet har besked kommit om att fyra reaktorer, två i Oskarshamn och två i Ringhals, ska stängas i förtid. Det här gör att det blir ytterligare avvecklingsprojekt som ska drivas parallellt med de som redan var planerade i Barsebäck och Ågesta. I Barsebäck har avvecklingen redan börjat med segmentering av reaktortankarnas interndelar. I Ringhals och Oskarshamn har avvecklingsprojekt startats och organisationerna är anpassade för att driva dessa projekt.

Hur sker planeringen kring avveckling? Vem ansvarar för vad?

– Kärnkraftsföretagen ansvarar för att planera och genomföra avvecklingsprojekten medan SKB har ansvar för transporter och slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Men det kräver samtidigt ett nära samarbete mellan SKB och kärnkraftsföretagen för att omhändertagandet av avfallet ska ske på ett säkert och effektivt sätt från början till slut – alltså från planeringen och genomförandet av avvecklingen tills dess att avfallet slutligen tagits omhand.

Vilka utmaningar finns inom avvecklingsområdet?

– Vi har goda förutsättningar till en effektiv avveckling i Sverige tack vare att vi under lång tid har planerat för att hur avfallet ska tas om hand och slutförvaras. Sedan tar vi tillvara på erfarenheter som finns ute i världen, och till vis del även i Sverige, inom avveckling. Vi har också erfarenhet av enskilda moment som kommer att genomföras under avvecklingen, exempelvis komponenter som bytts ut under driften av reaktorerna. Det som gör avvecklingen komplex är att allt sker i så mycket större skala, det är större mängder avfall som ska tas om hand vilket kräver god logistik både från kärnkraftsföretagen och SKB. En annan utmaning är att avvecklingsprojekten i Ringhals och Oskarshamn kommer att genomföras på en plats där det samtidigt finns reaktorer i drift. Båda verksamheterna måste kunna drivas effektivt vilket kräver att såväl anläggningar som system är anpassade för det.

Vilka frågor är viktiga för SKB:s del i avvecklingen?

– För oss är det viktigt att veta vilken typ av avfall som avvecklingen kommer att generera. Vi måste veta om det blir avfall som på något sätt avviker från det vi planerar att hantera. I vissa fall kan vi anpassa vårt system, men vi har ju också ramar att hålla oss till, exempelvis de som finns uttryckta i våra ansökningshandlingar för utbyggnaden av SFR där den större delen av rivningsavfallet ska slutförvaras.

Vad kommer att hända under de närmaste sex åren inom avvecklingsområdet?

– För SKB:s del handlar det bland annat om att mellanlagret Clab kommer att ta emot sluthärdarna från de reaktorer som ska stängas i förtid. Sedan gäller det att vi planerar för hur avfallet ska transporteras bort under avvecklingen, och hur de olika avfallstyperna ska tas om hand, såväl radioaktivt avfall som konventionellt avfall. Dessutom kommer inte SFR-utbyggnaden att vara klar när avvecklingen kommer i gång, vilket gör att det krävs mellanlager för rivningsavfallet.

– Stort fokus kommer också att ligga på tillståndsprocesserna som är knutna till avvecklingen. Vi och kärnkraftsföretagen behöver samarbeta ytterligare för att kunna lämna enhetliga redovisningar till berörda myndigheter så att hanteringen på myndigheterna kan bli mer effektiv. Regelverket kring avveckling utvecklas och har inte prövats fullt ut vilket gör att det kommer att krävas en tät dialog med myndigheterna.

Vad kommer avvecklingen att kräva inom forskning och utveckling?

– Vi ser inte att det kommer att krävas någon ren forskning för att avveckla de kärntekniska anläggningarna. Det handlar mer om planering, projektering och att välja vilken teknik som är mest lämpad i olika situationer, exempelvis för att demontera en komponent eller mäta radioaktivitet i en anläggning. Vi kommer även behöva se över kompetensbehovet och säkra de resurser som behövs under avvecklingsprojekten.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 3 oktober 2016