Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Ett 50-tal deltagare samlades dagarna före midsommar vid Äspölaboratoriet för projektmöte med EU-nätverket BSUIN. Foto: SKB.

EU-projekt gästade Äspölaboratoriet

EU-projektet BSUIN, höll under tre dagar stormöte vid Äspölaboratoriet. Här möttes representanter för sex underjordsanläggningar runt Östersjön och ett tiotal företag och organisationer varav hälften kom från Oskarshamn och Kalmar län.

Mellan 18 och 20 juni höll EU-projektet BSUIN, Baltic Sea Underground Innovation Network, projektmöte vid Äspölaboratoriet. Ett 50-tal deltagare från nio länder gästade

Det bjöds på guidning både ovan och under jord för att alla skulle få lära känna den breda verksamhet som finns vid Äspölaboratoriet.

Äspö och förutom möten och workshopar bjöds de på guidning i såväl underjordslaboratoriet som i Äspö forskarby.

Stort intresse från företag

Mats Ohlsson som koordinerar de externa kontakterna vid Äspölaboratoriet var nöjd med dagarna.

– Det var ett mycket bra möte och stor uppslutning både från projektets organisationer och från regionala och nationella företag och organisationer som har koppling till Äspölaboratoriet, säger Mats Ohlsson.

I BSUIN deltar 14 organisationer med koppling till sex olika underjordslaboratorier runt Östersjön. Syftet med projektet är att med gemensamma krafter göra anläggningarna mer tillgängliga för innovation, affärsutveckling och forskning.

Samarbete gynnar innovationer

En viktig punkt under dagen var diskussionerna kring hur man kan utveckla servicen för externa företag som vill nyttja anläggningarna.

Linda Sharp från oskarshamnsföretaget Maskinteknik höll en uppskattad presentation där hon berättade om hur hennes företag använt Äspölaboratoriet som en innovationsmiljö för nya produkter.

Till mötet hade därför ett flertal företag och organisationer bjudits in för att berätta hur de i dag nyttjar Äspölaboratoriet som innovationsmiljö. Ett mycket bra exempel är Oskarshamnsföretaget Maskinteknik där Linda Sharp presenterade deras långvariga samarbete med SKB. Ett samarbete som lett till en rad nya tekniska mät- och undersökningsutrustningar som nu används i verksamheten och några nya är på gång.

Katarina Hultgren från Atrinova berättade om hur Oskarshamns kommun stödjer företag och forskare i syfte att bidra till regionens tillväxt och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv. På motsvarande sätt redovisade Mattias Nylander från Regionförbundet Kalmar län hur de arbetar med regional utveckling genom att stötta innovationsmiljöer som exempelvis Äspölaboratoriet.

Möjligheter och utmaningar

Under dagen diskuterades också vilka specifika möjligheter och utmaningar som Äspölaboratoriet står inför när nu SKB trappar ner sin verksamhet. En noggrann SWOT-analys genomfördes där styrkor, svagheter, möjligheter och hot gicks igenom. Här diskuterades flera förslag, bland annat framhölls möjligheten att utveckla anläggningens besöks- och turistverksamhet där forskning och teknikutveckling i kombination med upplevelse och äventyr kan vara en väg framåt. Även det nära samarbetet med andra företag sågs som en styrka och något som kan vara en grogrund för ytterligare nya företag i framtiden.

M Ohlsson

– Vi fick många bra inspel i arbetet med Äspölaboratoriets framtid under mötet. Att ingå i ett EU-nätverk är en styrka. I stället för att se de andra underjordsanläggningarna som konkurrenter försöker vi hjälpa varandra att utvecklas och den inställningen tror jag är viktig om vi ska komma framåt i omställningen av Äspölaboratoriet, säger Mats Ohlsson.

Nästa möte med BSUIN hålls i Polen. Då blir det även ett besök KGHM Cuprum Research and Development Centre som från början var en gammal koppargruva men där man i likhet med Äspölaboratoriet vill satsa på forskning och innovation.

Fakta

Om BSUIN

BSUIN, Baltic Sea Underground Innovation Network, är ett treårigt projekt inom EU:s Östersjöprogram och startade i oktober 2017. Sex underjordsanläggningar runt Östersjön deltar i samarbetet. Syfte är att samverka för att hitta nya sätt att nyttja underjordsanläggningarna och på så sätt bidra till att stärka innovationskraften i Östersjöregionen.

De sex underjordsanläggningarna är:

Callio Lab är en 1 440 meter djup gruva för koppar-, zink- och pyritbrytning i centrala Finland. På olika djup finns även ett antal experimentnischer för annan verksamhet, till exempel partikelfysik.

Ruskeala mine i ryska Karelen är en gammal gruvmiljö där man brutit marmor från 1700-talet. På senare år har hela området omvandlats till ett populärt turistmål.

Underground Low Background Laboratory of the Khlopin Radium Institute är ett ryskt berglaboratorium beläget på 120 meters djup under tunnelbanan i S:t Petersburg. Här pågår kontinuerliga mätningar av tritium.

KGHM Cuprum Research and development Centre i sydvästra Polen är en koppargruva som når ner till 1 300 meters djup. De områden där gruvdriften upphört är tillgängliga för experiment och tester.

Reiche Zeche i tyska Sachsen var från början en silvergruva som togs i drift redan 1839. Den har under lång tid använts i utbildningssyfte inom gruvteknik och även för forskning.

Svenska Äspölaboratoriet är byggt för utveckling, demonstration och test av teknik för slutförvaring av använt kärnbränsle. På senare år har verksamheten breddats för att ge plats och möjlighet åt andra företag och organisationer att genomföra experiment.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 29 juni 2018