Denna text är äldre än 7 år och kan innehålla inaktuell information.

 Johannes Petrone (i mitten) är spänd på resultatet av de geotekniska undersökningar som nu görs i Forsmark. Till vänster står Hans-Ola Engström, Tyréns, och till höger Mats Sjöström, också han från Tyréns. Foto: SKB

De går på djupen med ytlagren

I Söderviken i Forsmark är SKB i gång med att göra byggförberedande undersökningar. Allt från jordlager till den ytliga bergytan på platsen där Kärnbränsleförvaret är tänkt att ligga ska undersökas.

– Vi måste jobba på och vara proaktiva, förklarar SKB:s enhetschef Niklas Heneryd. När vi får klartecken från myndigheterna eller regeringen att börja bygga måste vi vara redo att sätta i gång.

Undersökningarna pågick under sju veckor och ska kartlägga jordens hållfasthet, läget för bergytan under jord, ytliga sprickor och det ytliga bergets egenskaper. Man ska också installera grundvattenrör för att få en lång mätserie på vattnets kemiska sammansättning. Det är djuplodande undersökningar – men samtidigt inte.

– Vi håller oss som mest ner till fem meters djup i berget och när resultaten analyseras kommer vi att få svar på en rad frågor som kommer att vara värdefulla inför det planerade bygget av slutförvaret, säger Johannes Petrone, som är geoteknisk aktivitetsledare.

Från ytan ner till förvarsnivån på knappt 500 meters djup är det långt. Det är dock här vid ytan allt börjar.

119 punkter

– SKB har ju undersökt det här området i flera år, men nu förtätar vi och samlar in betydligt bredare information, förklarar Johannes som är förväntansfull inför resultaten.

119 undersökningspunkter, 65 borrningar ner till berg, 75 jordprovtagningar, 13 grundvattenrör – en diger samling information som ska detaljanalyseras för att skapa de bästa förutsättningar för att anlägga det planerade slutförvaret.

Johannes Petrone har också arbetat i GAP-projektet, The Greenland Analogue Project, där SKB tillsammans med en grupp internationella forskare bland annat undersökt hur kommande istider kan påverka ett slutförvar. Han ser vissa likheter mellan undersökningarna, bland annat kring grundvattennivåer.

– Genom geoteknik och genom att samla in långa mätserier får man många svar, säger han.

Varsam med naturen

Visserligen börjar vintern övergå till vår men att undersökningarna sker just nu är ingen tillfällighet.

– Under den här årstiden minimerar vi påverkan på naturen, det gäller inte minst de speciella gölarna som finns i området och där den skyddade arten gölgroda finns under senvår och sommar, säger Johannes som ser Söderviken som ett intressant geologiskt område med stora variationer när det gäller hur markytan följer berget.

Senare i vår kommer även så kallad styrd borrning att ske i det tilltänkta schaktläget ner till drygt 500 meter. Även här tar man stor hänsyn för att inte påverka naturen, och särskilt då gölgrodorna.

– Vi kommer att borra utanför gölen och genom den speciella tekniken kan vi styra borren i rätt läge under gölen, säger enhetschef Niklas Heneryd om arbetet som fortsätter under ytlagret som just nu kartläggs.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 22 mars 2016