Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

För Äspölaboratoriet och SKB:s del är deltagandet i det nya nätverket ett av flera initiativ för att bredda verksamheten i anläggningen. Foto: SKB.

Äspölaboratoriet i nytt EU-samarbete

Sex underjordsanläggningar runt Östersjön, bland annat SKB:s underjordslaboratorium på Äspö, har fått klartecken till EU-finansiering för att bilda ett nytt nätverk. Tillsammans ska de arbeta för att hitta nya användningsområden för anläggningarna.

Efter ett positivt besked från EU:s Östersjöprogram i slutet av maj, kan nu arbetet med att etablera nätverket BSUIN, Baltic Sea Underground Facilities Innovation Network, komma i gång. Syftet är att de sex underjordsanläggningar som ingår i nätverket ska samverka för att hitta nya sätt att nyttja dessa underjordsmiljöer och på så sätt stärka innovationskraften i regionen. Flera av anläggningarna har från början varit gruvor men sedan utvecklats till underjordslaboratorier inom specifika områden, exempelvis för partikelfysik eller för forskning och utveckling inom tunnelbyggande eller gruvbrytning.

Satsar på innovationer

Gemensamt för anläggningarna är att de nu vill bredda sin verksamhet för att kunna ta emot fler stora och små företag inom olika branscher. Genom att särskilt satsa på innovationer, hoppas man att teknik, kunskap och kompetens från olika branscher ska mötas och så småningom leda till nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder.

Mats Ohlsson, koordinator för externa samarbeten. Foto: C-R Lindqvist.

SKB:s underjordslaboratorium på Äspö är en av de sex anläggningarna i nätverket. Mats Ohlsson som koordinerar de externa kontakterna vid Äspölaboratoriet ser flera fördelar med det nybildade nätverket.

– Det handlar inledningsvis om att samla in information om vad samhället har för behov av den här typen av underjordsmiljöer. Utifrån det kan vi hjälpas åt att hitta bra organisationsstrukturer och utveckla servicen och säkerheten vid anläggningarna för att bättre ta hand om de kunder som vill använda dem. Det är samtidigt fördel att kunna marknadsföra anläggningarna gemensamt i större sammanhang, exempelvis mot marknader i Europa och andra delar av världen, säger Mats Ohlsson.

Treårigt projekt

Nätverket kommer att arbeta i projektform och koordineras från Uleåborgs universitet i Finland. Arbetet startar i september 2017 och ska pågå i tre år. Den totala budgeten är beräknad till 3,3 miljoner Euro (cirka 32 miljoner SEK), varav EU:s Östersjöprogram står för 75 procent och resterande del bekostas av deltagarna själva.

Arbetet är indelat i fem delar som bland annat omfattar kartläggning av anläggningarnas geologiska och tekniska förutsättningar, utredningar av hälsoaspekter och säkerhetsfrågor i underjordsanläggningar samt olika aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetsformerna för nätverket. SKB kommer delta i de flesta aktiviteterna men kommer att ha huvudansvar för delen ”Service design” som bland annat innebär att genomföra marknadsanalyser för underjordsanläggningarna, utveckla deras affärskoncept och utforma stöd för innovationsstyrning.

Ett av flera spår för Äspölaboratoriet

För Äspölaboratoriet och SKB:s del är deltagandet i det nya nätverket ett av flera initiativ för att bredda verksamheten vid anläggningen. Under de senaste 30 åren har anläggningen hyst huvuddelen av SKB:s forskning och teknikutveckling inom slutförvaring av använt kärnbränsle. I takt med att planerna på Kärnbränsleförvaret i Forsmark realiseras kommer behovet av en egen forskningsanläggning att minska. Därför arbetar SKB tillsammans med Oskarshamns kommun, Regionförbundet Kalmar län samt universitet och högskolor, för att öka intresset hos andra företag och organisationer att bedriva verksamhet vid Äspölaboratoriet med målet att skapa en forsknings- och innovationsinfrastruktur.

– Genom att delta i BSUIN hoppas vi kunna förbereda oss bättre för framtiden och för att ställa om till ny verksamhet på plats, säger Mats Ohlsson.

Fakta

De sex underjordsanläggningarna som ingår i Baltic Sea Underground Facilities Innovation Network, BSUIN, är:

  • Callio Lab, Pyhäsalmi mine, Finland
  • Ruskeala marble quarry and geopark, Karelia, Ryssland
  • Underground Laboratory of Khlopin Institute, St Petersburg, Ryssland
  • Cuprum, copper mine, Polen
  • Research and education mine Reiche Zeche, Freiberg, Tyskland
  • Äspölaboratoriet, Oskarshamn, Sverige

Ytterligare ett 15-tal företag och organisationer deltar i nätverket i form av slutliga användare. Vidare finns ett 30-tal företag och organisationer som har deklarerat att de har intresse i utvecklingen och vad som kan bli resultatet av nätverkets aktiveteter.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 15 juni 2017