Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

350 frågor och svar

Den 2 april togs ytterligare ett steg i miljöbalksärendet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Då lämnade SKB svar på runt 350 mindre och större frågor till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller i prövningen av ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken för hela systemet. Något som både innefattar Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn som byggs ihop med Mellanlagret för använt kärnbränsle. Ansökan lämnades in till domstolen våren 2011 som därefter skickade iväg den på remiss.

Miljöorganisationer, de berörda kommunerna och länsstyrelserna, universitet och högskolor samt andra myndigheter och organisationer har fått svara på vad de anser att ansökan behöver kompletteras med. Förra året skickade Mark- och miljödomstolen synpunkterna vidare till SKB som haft till 2 april i år på sig att bemöta remissinstansernas krav på kompletteringar.

Omfattande arbete

Det har varit ett omfattande arbete där över 50 personer på företaget arbetat med att plocka fram material. 2 april lämnades en hel pärm med handlingar in till myndigheten.

– Det här är de första kompletteringarna vi gör av miljöbalksärendet. Vi bemöter alla de frågor som remissinstanserna skickat in och kompletterar ansökan med bilagor rörande villkorsförslag och vattenhantering, berättar Helene Åhsberg, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

Frågor från kommunerna

När det gäller villkoren för verksamheterna är det bland annat frågor från Östhammars och Oskarshamns kommuner som nu får sitt svar. Kommunerna har haft önskemål om att få specificerat vilken den konkreta påverkan på närmiljön kan komma att bli. Det kan röra allt från exempelvis buller och damning till transporter vid de aktuella byggnationerna och efter att anläggningarna tagits i drift.

– Vi har också gjort kompletteringar kring vattenhanteringen runt Kärnbränsleförvaret. Nya miljökvalitetsnormer för vatten har tagits fram sedan ansökan lämnades in och då väljer vi att beskriva tydligare hur vi tänkt hantera exempelvis spillvatten, dagvatten och lakvatten från bergupplagen, säger Helene Åhsberg.

Ansökningarna kan kungöras

Framöver kommer Mark- och miljödomstolen att fundera på om domstolen vill ha ännu fler kompletteringar. Om så inte är fallet utan ansökan anses vara komplett kommer den att kungöras. Därefter påbörjas ytterligare en remissrunda i själva sakfrågan.

Samtidigt som SKB svarar på frågorna från Mark- och miljödomstolen skickas även ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna utifrån kärntekniklagen och har löpande skickat begäranden om kompletteringar till SKB. Den här gången är det 15 kompletteringsbegäranden som får sina svar.

Omfattande men inte överraskande

Det frågebatteri som SKB nu svarat på har även om det varit omfattande inte innehållit några egentliga överraskningar, enligt Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB:

– Det vi har haft att hantera har varit många intressanta frågeställningar inom ett stort antal ämnesområden. Vi har gjort vårt yttersta för att efter bästa förmåga svara på dem.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 2 april 2013