Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

350 frågor och svar

Den 2 april togs ytterligare ett steg i miljöbalksärendet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Då lämnade SKB svar på runt 350 mindre och större frågor till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller i prövningen av ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken för hela systemet. Något som både innefattar Kärnbränsleförvaret i Forsmark och inkapslingsanläggningen i Oskarshamn som byggs ihop med Mellanlagret för använt kärnbränsle. Ansökan lämnades in till domstolen våren 2011 som därefter skickade iväg den på remiss.

Miljöorganisationer, de berörda kommunerna och länsstyrelserna, universitet och högskolor samt andra myndigheter och organisationer har fått svara på vad de anser att ansökan behöver kompletteras med. Förra året skickade Mark- och miljödomstolen synpunkterna vidare till SKB som haft till 2 april i år på sig att bemöta remissinstansernas krav på kompletteringar.

Omfattande arbete

Det har varit ett omfattande arbete där över 50 personer på företaget arbetat med att plocka fram material. 2 april lämnades en hel pärm med handlingar in till myndigheten.

– Det här är de första kompletteringarna vi gör av miljöbalksärendet. Vi bemöter alla de frågor som remissinstanserna skickat in och kompletterar ansökan med bilagor rörande villkorsförslag och vattenhantering, berättar Helene Åhsberg, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

Frågor från kommunerna

När det gäller villkoren för verksamheterna är det bland annat frågor från Östhammars och Oskarshamns kommuner som nu får sitt svar. Kommunerna har haft önskemål om att få specificerat vilken den konkreta påverkan på närmiljön kan komma att bli. Det kan röra allt från exempelvis buller och damning till transporter vid de aktuella byggnationerna och efter att anläggningarna tagits i drift.

– Vi har också gjort kompletteringar kring vattenhanteringen runt Kärnbränsleförvaret. Nya miljökvalitetsnormer för vatten har tagits fram sedan ansökan lämnades in och då väljer vi att beskriva tydligare hur vi tänkt hantera exempelvis spillvatten, dagvatten och lakvatten från bergupplagen, säger Helene Åhsberg.

Ansökningarna kan kungöras

Framöver kommer Mark- och miljödomstolen att fundera på om domstolen vill ha ännu fler kompletteringar. Om så inte är fallet utan ansökan anses vara komplett kommer den att kungöras. Därefter påbörjas ytterligare en remissrunda i själva sakfrågan.

Samtidigt som SKB svarar på frågorna från Mark- och miljödomstolen skickas även ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökningarna utifrån kärntekniklagen och har löpande skickat begäranden om kompletteringar till SKB. Den här gången är det 15 kompletteringsbegäranden som får sina svar.

Omfattande men inte överraskande

Det frågebatteri som SKB nu svarat på har även om det varit omfattande inte innehållit några egentliga överraskningar, enligt Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB:

– Det vi har haft att hantera har varit många intressanta frågeställningar inom ett stort antal ämnesområden. Vi har gjort vårt yttersta för att efter bästa förmåga svara på dem.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 2 april 2013