Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sedan regeringens beslut i december 2021 om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken har ärendet gått tillbaka till Mark- och miljödomstolen, som nu ska sätta villkor enligt miljöbalken, och Strålsäkerhetsmyndigheten, som beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.
I mars 2022 lämnade SKB in underlag till Mark- och miljödomstolen inför den fortsatta villkorsprövningen enligt miljöbalken och remisstiden för dessa löpte ut i slutet av juni. SKB bemötte remissinstansernas synpunkter på villkorsförslagen i september och nu är det dags för villkorsförhandling och därefter fastställer domstolen villkoren i en dom.

Förhandlingen pågår 29 november till 1 december och hålls i domstolen i Nacka. Utöver villkoren för utbyggnaden av SFR kommer även frågan om SKB:s havsvattenuttag att prövas av domstolen. SKB har ansökt om att få ta ut havsvatten för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med vatten att använda vid utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Detta på grund av att tillgången till sötvatten är begränsad i kommunen, något som också Östhammars kommun fört fram under tillståndsprocessen.

När SKB har en miljödom och nästa steg enligt kärntekniklagen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten kan utbyggnaden starta. Byggnationen uppskattas pågå under sex år.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 28 november 2022