Vid Kapsellaboratoriet har tekniken för friktionssvetsning vidareutvecklats för att kunna användas vid förslutning av kopparkapslar med använt kärnbränsle. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

SKB:s omfattande forskning

SKB har arbetat med forskning och teknikutveckling i över 40 år och SKB:s omfattande kunskapsutbyte inom forskarvärlden i stort och mellan systerorganisationer i synnerhet har skapat en ovärderlig internationell kunskapsbank om omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

SKB:s öppna, kunskapsorienterade och samarbetsinriktade förhållningssätt har till exempel bidragit till internationellt erkännande av KBS-3-metoden för geologisk slutförvaring av kärnbränsle. Förutom i Sverige används nu forsknings- och teknikutvecklingsresultaten även i andra länder, främst i Finland.

Målet med den naturvetenskapliga forskningen är att vi ska förstå hur förhållandena i de olika slutförvaren för radioaktivt avfall ändras med tiden och hur detta påverkar säkerheten på lång sikt. SKB:s forskning spänner därför över många olika områden, till exempel geologi, ekologi och klimat.

SKB publicerar löpande relevanta resultat från forskning, teknikutveckling och demonstration i egna rapportserier men också i vetenskapliga tidskrifter. Under åren 2019 till 2021 publicerade SKB:s medarbetare och forskare som är finansierade av SKB närmare 100 vetenskapliga artiklar och drygt 20 böcker och konferensbidrag. SKB:s resultat presenteras och diskuteras även öppet på vetenskapliga konferenser. Våra forskare deltar på vetenskapliga konferenser runt om i världen inom alla relevanta ämnesområden för att presentera SKB:s forskning men också för att hålla oss uppdaterade om andras forskningsinsatser. Dessutom samverkar vi i flera olika forskningsprojekt inom både EU och IAEA.

SKB:s rapportserier är tillgängliga via vår publikationssida.

Tre laboratorier

Inom teknikutvecklingen pågår ett löpande arbete med konstruktion, tillverkning, provning och vidareutveckling av alla de tekniska delarna i slutförvarssystemen för såväl använt kärnbränsle som låg- och medelaktivt avfall. En stor del av forsknings- och utvecklingsarbetet genomförs vid våra tre laboratorier i Oskarshamn: Äspölaboratoriet, Testhallen och Kapsellaboratoriet. Där har vi möjlighet att testa och demonstrera tekniken i full skala och i realistisk miljö. På sidorna för respektive laboratorium kan du läsa mer om verksamheten som bedrivs där.

Fud-program

Vart tredje år redovisar SKB sina planer för den fortsatta forskningen och teknikutvecklingen i ett särskilt Fud-program (Fud står för forskning, utveckling och demonstration). Det senaste lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten 30 september 2022. Efter att Fud-programmet har granskats av samhället, myndigheter, kommuner och universitet fattar regeringen beslut om inriktning för SKB:s kommande forskning och teknikutveckling.

Läs mer

På våra sidor för olika forskningsteman har vi samlat populärvetenskaplig information för att ge mer och djupare kunskap om frågor som rör SKB:s forskning och övrig verksamhet. Här finns faktaartiklar, expertintervjuer och länkar till våra rapporter.

Senast granskad: 28 april 2015