Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Platsekolog Sara Nordén tillbringar en hel del tid ute i SKB:s skog. Foto: Eva Nevelius.

Träff med närboende om SKB:s skog

SKB äger en hel del skog i Forsmark – närmare 500 ha. På en träff nyligen med närboende i området berättade SKB:s Inger Nordholm och platsekolog Sara Nordén om skogen och hur den sköts för att bevara och utveckla de höga naturvärdena.

SKB håller nära kontakt med sina närboende. Fyra gånger om året bjuds de in till informationsträffar på olika teman. Den här gången var ämnet hur SKB sköter skogen som köptes loss från Sveaskog inför platsvalet 2009. Det handlar om drygt 500 hektar skog på kalkrik morän. Örtkalkbarrskog kallas det på fackspråk, en skogstyp som bara finns på några få platser i Sverige, och Forsmark är en av dem.

Redan innan SKB tog över marken fanns planer på att skogen skulle skyddas. Till största delen består den av tall och gran med bara ett litet inslag av lövträd. De äldsta träden i området är runt 100 år. Och delar av den äldre skogen klassas som nyckelbiotoper.

– Vårt mål är att bevara de höga naturvärdena. Syftet är inte att tjäna pengar på skogen, utan naturvårdsintresset har företräde, berättade Sara Nordén, platsekolog, för de runt 30 intresserade grannarna.

Många rödlistade arter

Hon berättade också att kombinationen av ett flackt kustlandskap och mycket kalk i marken gör området till en trivsam plats för många rara växter, örter och svampar, liksom en mängd olika djur och fåglar. Under inventeringar i området har SKB hittat flera rödlistade arter.

– Bland annat hittade vi 23 rödlistade svamparter, sa hon och förklarade att SKB:s skog tillsammans med Sveaskogs ekopark och Kallriga naturreservat bildar ett stort sammanhängande och ganska orört naturområde.

– Att området är så relativt oexploaterat är delvis tack vare närheten till Forsmarks kärnkraftverk och SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle här.

Varsam skötsel

Nu har SKB tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen tagit fram en skötselplan för skogen som innebär att cirka 70 procent av marken ska naturskyddas. Marken har delats in i olika klasser, i områden som bäst lämnas för fäfot och andra som ska skötas för att utvecklas.

– Vi går försiktigt fram med våra skötselåtgärder. Det betyder att vi kommer att frihugga boträd för rovfåglar, behålla död ved och vara varsamma i närheten av våtmarker. Sen gäller det också att vi gör åtgärderna vid rätt tidpunkt för att inte störa naturen mer än nödvändigt, sa Sara Nordén.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 8 maj 2018