Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Stort intresse för geosfärslaboratorium

Från klimatproblematik till mikrober i underjorden. Ja, det var både bredd och djup på diskussionerna när 100-talet forskare träffades i Oskarshamn 7-8 november. Det var den första årliga konferensen för det nationella geosfärslaboratoriet, NGL, som enligt planerna ska utvecklas med Äspölaboratoriet som bas.

– Poängen med det här mötet är att vi ska få input från forskarna om möjligheterna med NGL och vad vi bör ta med när vi ansöker om stöd från Vetenskapsrådet för att bygga upp en forskningsinfrastruktur kring Äspölaboratoriet.

Det sa Georgia Destouni, professor i hydrologi vid Stockholms universitet, när hon, i egenskap av koordinator för planeringen av NGL och tillika konferensens initiativtagare, hälsade deltagarna välkomna.

Många förslag

Ett 100-tal forskare från sex olika länder deltog vid konferensen. En lång rad förslag på tänkbara forskningsområden för NGL presenterades. De rörde allt ifrån miljö- och klimatfrågor till mer specifika områden som mikrobiologi och geologisk karakterisering. Inom alla områden framhölls fördelarna med att kunna använda Äspölaboratoriet som experimentplats och även nyttja den databas med mätdata som SKB byggt upp.

Förberedelserna inför NGL har pågått snart ett år och våren 2014 räknar man med att lämna in en första ansökan om medel från Vetenskapsrådet för att kunna påbörja uppbyggnaden av verksamheten. Under konferensen diskuterades därför också vad forskarna behöver i form av infrastruktur och teknisk utrustning för att komma i gång med verksamheten. Här nämndes bland annat behov av boende, bilar för persontransporter och laboratorium för kemiska analyser, liksom behov av att ha personal på plats som kan övervaka experiment och sköta administrationen.

Internationell rådgivning

På plats under konferensen fanns även den internationella rådgivningsgrupp som bildats med framstående forskare och forskningsledare från olika länder. De poängterade bland annat att NGL inte bara är av nationellt intresse utan även har stora möjligheter att ingå i olika internationella forskningsnätverk. En av medlemmarna i gruppen var Stewen Banwart från universitetet i Sheffield:

– Jag har inte sett någon plats i världen där det finns geologisk forskning som motsvarar den vid Äspölaboratoriet. Forskare från övriga världen borde vara glada om de får möjlighet att komma dit och jobba, sa han.

Georgia Destouni var nöjd med det stora intresse som NGL väckt inom forskarvärlden och den stora uppslutningen till konferensen i Oskarshamn.

– NGL måste nu fortsätta att utvecklas och jag hoppas att vi kan ordna liknande möten varje eller vartannat år framöver, sa hon.

Fakta

Under drygt 25 års tid har SKB bedrivit forskning kring slutförvaring av använt kärnbränsle vid Äspölaboratoriet. Anläggningen har med tiden utvecklats till en unik forskningsmiljö. I framtiden kommer SKB:s behov av anläggningen att minska och man vill därför se att fler forskare kan dra nytta av laboratoriet. Därför planeras nu för en forskningsinfrastruktur som gör att forskare i Sverige och andra länder får tillgång till underjordslaboratoriet och den databas som SKB byggt upp med mätdata från forskningen och platsundersökningen i Oskarshamn.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 13 november 2013