Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB stärker samarbetet med Linnéuniversitetet

Maskinutveckling, metoder för leranalys och beräkningsmetoder. Ja, det blev innehållsrika och högst varierande diskussioner när SKB träffade forskare från Linnéuniversitetet i mitten av november. Målet var att hitta möjliga vägar till samverkan och några tydliga samarbetsområden utkristalliserade sig under dagen.

SKB har under lång tid samarbetat med universitet och högskolor runt om i landet, och även utanför landets gränser. 2010 bildades Linnéuniversitetet genom ett samgående mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Det nybildade universitetet blev då det lärosäte som kom att ligga närmast SKB:s egen forsknings- och utvecklingsverksamhet i Oskarshamn. Från både Linnéuniversitetets håll och SKB:s sida har man uttryckt en stark vilja att utöka samarbetet. I mitten av november togs ett första steg i och med att ett tiotal forskare från Växjö besökte Äspölaboratoriet.

Samarbete viktigt för framtiden

Håkan Bard, ställföreträdande prefekt på teknikinstitutionen vid Linnéuniversitetet, var mycket positiv till besöket.

– Linnéuniversitetet är ett ungt, modernt och formbart universitet. Det finns en bestämd vilja från oss att utveckla teknikområdet och därför vill vi hitta möjligheter till samverkan med företag i regionen, förklarade han.

För SKB:s del är samverkan med universitet och högskolor av största vikt, menade Mats Ohlsson, chef vid Äspölaboratoriet.

– Nu när vi har ett nytt universitet i vår region vill vi gärna skapa bra kontakter med dem och stötta dem i deras kompetensuppbyggnad. Från vår sida handlar det även om att förbättra möjligheterna att rekrytera välutbildade medarbetare till vår verksamhet i Oskarshamn. Därför hoppas vi kunna utveckla samarbetet, bland annat genom samarbetsprojekt, examensarbete och kanske industridoktorander.

Givande diskussioner

Forskarna från Linnéuniversitetet kom från två olika institutioner, teknik respektive datavetenskap, fysik och matematik, och fick då träffa representanter inom motsvarande ämnesområden på SKB. Diskussioner fördes ämnesvis och under dagen utkristalliserade sig flera tänkbara samarbetsområden, bland annat inom maskin- och systemutveckling, beräkningsmetoder samt kemiska analysmetoder för lera.

– Jag tycker att vi nått långt i dag, vi har faktiskt tagit steget från vision till praktiskt arbete i och med att personerna inom olika ämnesområden har träffats, diskuterat och även identifierat beröringspunkter, sa Håkan Bard.

Mats Ohlsson var av samma åsikt:

– Det har varit mycket givande för SKB:s del. Vi har berättat för varandra vad vi sysslar med och i nästa steg ska vi fördjupa diskussionerna och formulera konkreta samverkansprojekt.

Två vägar

Det fortsatta samarbetet kan ske på två sätt, dels direkt mellan SKB och universitetet, dels som separata utvecklingsprojekt via Nova FoU. Den direkta samverkan kan genomföras inom ämnesområden som har koppling till SKB:s verksamhet kring slutförvaring av använt kärnbränsle. Projekt som ligger utanför det området kan i stället drivas genom Nova FoU. Forskarna får då tillgång till SKB:s forskningsmiljö på Äspö och även till den databas där alla mätdata från Äspölaboratoriet och platsundersökningen i Oskarshamn finns.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 14 november 2012