Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Internationellt beröm till SKB

SKB får en hel del uppmärksamhet utomlands för sitt arbete att skapa ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nu senast från Taiwans president Ma Ying-jeou och amerikanska kärnavfallsrådet NWTRB.

När Hans Forsström, SKB International, häromveckan deltog i en konferens i Taiwan på temat slutförvar för använt kärnbränsle blev han och finska Posivas representant Timo Äikäs kallade till ett särskilt möte med landets president Ma Ying-jeou. Presidenten ville veta hur det kommer sig att de nordiska länderna varit så framgångsrika i sitt arbete att hitta en lösning på avfallsfrågan och vilka särskilda förutsättningar som råder här.

– Vi hade en halvtimmes långt samtal med honom när han ställde frågor framför allt om vårt arbete att engagera allmänheten i slutförvarsfrågan, berättar Hans Forsström.

Mötet uppmärksammades även i taiwanesiska medier. I Taipei Times citeras presidenten som säger att ”han hoppas kunna lära av Sveriges och Finlands exempel”.

Lokalisering ett problem

Taiwan har i dag sex reaktorer i drift och två till nästan färdigbyggda. Innan de får tas i drift planerar man en folkomröstning. Det finns också planer på att om några år stänga de äldsta reaktorerna.

Liksom Japan är Taiwan ett jordbävningsdrabbat land och efter haveriet i Fukushima har opinionen mot kärnkraften växt sig starkare. Avfallsfrågan har funnits med i diskussionerna ända sedan 80-talet då man började försöka hitta en lösning. Men sedan dess har inte mycket hänt, menar Hans Forsström.

– Man stötte ganska tidigt på problem, inte minst när det gäller lokalisering av ett slutförvar. Min uppfattning är att det är viktigt att ha en organisation med starkt engagemang som driver frågan. Det var också vårt budskap till presidenten, säger han.

Amerikaner på studiebesök

Även på hög politisk nivå i USA följer man med intresse den svenska processen. För en tid sedan var en delegation från amerikanska kärnavfallsrådet NWTRB på studiebesök hos SKB i Sverige och Andra i Frankrike för att jämföra förhållandena i de två länderna och hitta framgångreceptet.

I en rapport till kongressen framhåller NWTRB förankringsarbetet som helt avgörande för att Sverige och Frankrike ligger så långt fram i slutförvarsarbetet.

– Där pekar man på vikten av att skapa förtroende hos allmänheten och tar SKB och Andra som exempel på företag som långsiktigt arbetat med acceptansen och varit öppna och lyssnat på både medborgare och politiker, kommenterar Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

I USA är man i dag tillbaka på ruta ett när det gäller att välja plats för ett slutförvar efter att president Obama stoppat de långt gångna planerna på ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain, Nevada. I stället tillsattes en kommission, The Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future, med uppdraget att förutsättningslöst utreda alla alternativ för hantering av landets civila och militära kärnavfall.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 20 november 2013