Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Högtidligt undertecknande av avtal om väg 288

Under högtidliga former undertecknade SKB och landstinget i Uppsala häromdagen avtalet som ska påskynda ombyggnaden av väg 288 på sträckan Hov–Gimo.

Det var på ett fullsatt frukostmöte för företagarna i Östhammars kommun som undertecknandet skedde. När SKB:s vd Christopher Eckerberg och landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman fattade pennan och skrev på, blev det en nästan andäktig tystnad i salen.

I avtalet förbinder sig SKB att förskottera totalt 406 miljoner kronor för att bygga om sträckan Hov–Gimo till mötesfri landsväg. I och med det kan den bli klar fem år tidigare än planerat, det vill säga 2017.

– Vi är oerhört glada över att kunna hjälpa till med förskotteringen, sade SKB:s vd Christopher Eckerberg efter ceremonin. Om några år har SKB för avsikt att påbörja ett av de största industriprojekten någonsin i Sverige, byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, och då kommer vi att behöva en väl fungerande och säker infrastruktur.

Förskotteringen innebär att landstinget först lånar upp de 406 miljonerna som fattas, och att SKB, när man fått klartecken från regeringen om att bygga Kärnbränsleförvaret, sedan övertar lånet.

Trafiksäkerhetssatsning

Väg 288 är en livsnerv för Östhammars kommun. Den är huvudstråket som förbinder kommunen med Uppsala och Mälardalen. Den har därför stor betydelse för utvecklingen i regionen. Men det är också en olycksdrabbad väg.

– Ombyggnaden är en trafiksäkerhetssatsning, betonade Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande, på frukostmötet. Det är viktigt inte bara för in- och utpendlarna utan också för kollektivtrafiken. För att bygga ut busstrafiken och göra den säker måste vi veta att vi har ett vägnät som klarar kraven.

Kommunalrådet Jacob Spangenberg (C) var glad att avtalet om vägen nu är i hamn.

– Att etapp 2 och 3 kan komma i gång tidigare, betyder mycket för regionen, sade han och tillade att kommunen nu arbetar för att det ska bli ett positivt besked även om den sista vägsträckan fram till Börstil.

Sträckan Gimo–Börstil

Det var 2009 som Trafikverket började bygga om den första etappen av väg 288, sträckan Uppsala–Hov. Då beräknade man att den totala kostnaden skulle landa någonstans på mellan 500 och 600 miljoner. Men det visade sig snart bli dyrare än så. I dag är etapp 1 i stort sett klar, men fördyringarna har gjort att det nu saknas pengar för den sista etappen, sträckan Gimo-Börstil. Ett beslut om den kan tas först i slutet av året, när Regionförbundet har prioriterat klart bland sina kommande projekt.

Fakta

Inför platsvalet 2009 tecknade SKB ett så kallat mervärdesavtal med de två kommunerna, Oskarshamn och Östhammar. Sammanlagt handlar det om insatser på mellan en och en halv och två miljarder kronor som ska fördelas under en tidsperiod av totalt 15 år. Tre fjärdedelar av detta går till den kommun där Kärnbränsle-förvaret inte byggs, alltså Oskarshamn, och resterande fjärdedel till Östhammar. Programmet omfattar satsningar på utbildning, forskning och näringsliv med syfte att bidra till en positiv utveckling för såväl SKB som de två kommunerna.

En styrgrupp med representanter för SKB, företagets ägare och kommunerna beslutar vilka mervärdessatsningar som ska göras. Under 2012 gav styr-gruppen stöd till tre nya insatser. I Östhammars kommun fick införandet av entreprenörskap i skolan sju miljoner kronor, i Oskarshamn fick Attraktiva Oskarshamn som arbetar med att utveckla turismen och handeln tio miljoner kronor och ett projekt för att utveckla hamnen fick 2,3 miljoner.

Avtalet om förskottering av pengar till bygget av väg 288 mellan Hov-Gimo är en del av mervärdesprogrammet.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 7 mars 2013