Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Dispens för grodflytt överklagad

I början av sommaren beviljades SKB dispens enligt artskyddsförordningen bland annat för en flytt av den sällsynta gölgrodan i Forsmark. Beslutet har dock överklagats.

Formellt sägs det i beslutet från Länsstyrelsen i Uppsala att SKB beviljas tillstånd att ”döda och skada” gölgrodan, en av de fridlysta arter som finns i natursköna Forsmark.

– Det är tyvärr så det är formulerat i lagtexten. Men naturligtvis har det aldrig varit vår avsikt att döda, skada och förstöra, förklarar Mikael Gontier, miljöexpert på SKB.

Istället handlar det om en räddningsaktion där tanken är att gölgrodor ska fångas in och flyttas till nya gölar som grävts i området. Detta som en kompensation för de tre befintliga gölar som måste fyllas igen när Kärnbränsleförvaret byggs i Forsmark i framtiden.

Fyra nya grodgölar grävdes vintern 2012 och vid efterföljande inventeringar har det visat sig att exemplar av både gölgroda och större vattensalamander redan flyttat in på eget bevåg. Innan de befintliga gölarna fylls igen vill SKB fånga in och flytta resterande gölgrodor dit, något som kräver dispens.

– Anledningen till att vi vände oss till länsstyrelsen var att det är den första instansen för artskyddsärenden. Dessutom ansvarar Länsstyrelsen i Uppsala för det nationella åtgärdsprogrammet för gölgroda i Sverige och har stor kompetens på området, förklarar Mikael Gontier.

Även skötsel

Länsstyrelsen kräver i beslutet att SKB ska bevisa att de nya gölarna fungerar som tänkt och att grodorna förökar sig på platsen. Spel, grodrom och yngel ska därför konstateras i minst två av gölarna under minst två säsonger innan befintliga gölar fylls igen.

Grodorna behöver tid på sig för att etablera sig i sitt nya habitat. Det är en av anledningarna till att SKB vill påbörja de naturvårdande åtgärderna innan tillstånd beviljats för bygget av Kärnbränsleförvaret.

– Det vi har gjort hittills är att vidta skyddsåtgärder. Och ju tidigare man gör det desto bättre är det för naturen, säger Mikael Gontier.

Länsstyrelsen kräver dessutom att SKB ska genomföra skötselåtgärder för att minska de negativa konsekvenserna på växt- och djurlivet som en eventuell grundvattensänkning kan innebära. Genom att röja vedvegetation och utföra vasslåtter i våtmarker kan man bland annat ge bättre förutsättningar för den ovanliga orkidén gulyxne, en annan av de hotade arterna på platsen.

SKB väntar nu på att överklagandena ska behandlas. När en flytt av gölgrodor faktiskt kan ske återstår därför att se.

Fakta

FAKTA gölgroda

Gölgrodan är fem till tio centimeter lång, grön-brun till färgen, och kännetecknas bland annat av ett alldeles särskilt kväkande läte. Gölgrodan lever i större delen av Europa men förekommer i Sverige endast utefter norra Upplandskusten, bland annat i Forsmark och på Gräsö. Gölgrodan fridlystes 1985. I dag räknar man med att finns ungefär 10 000 gölgrodor i Uppland. Den trivs bäst i grunda gölar som snabbt värms upp om våren.

Klicka här så får du höra hur en gölgroda låter.

FAKTA gulyxne

Gulyxne är en lågväxt, ljust grön orkidé med kort blomstängel. Den blommar i juni-juli med gul-gröna blommor och blir ungefär en decimeter hög. I hela landet finns ungefär 20 000 plantor. I Forsmark hittade man vid inventeringar sommaren 2012 ungefär 180 plantor. Gulyxne går också under namnen myggnyckelblomster eller myggnycklar. Den trivs i kalkrika så kallade rikkärr.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 15 augusti 2013