Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Säkrad drift på SKB:s anläggningar

SKB följer Folkhälsomyndighetens och övriga expertmyndigheters råd och rekommendationer kring hanteringen av coronaviruset. Verksamheten fortgår men med restriktioner. Åtgärder har vidtagits för att säkra driften på våra kärntekniska anläggningar.

För att skydda verksamheten och värna medarbetares och besökares hälsa har SKB ställt in alla tjänsteresor samt externa möten och besök på våra kontor och anläggningar som inte är verksamhetskritiska. Merparten av våra kontorsanställda arbetar på distans. Besöks- och resestoppet gäller tills vidare med kontinuerliga bedömningar över hur situationen utvecklas över tid.

Mellanlagret Clab

SKB:s anläggning Clab, Mellanlagret för använt kärnbränsle, följer sedan tidigare framtagen planering och ett antal åtgärder för att begränsa risken för smittspridning till kontrollsrumspersonalen har vidtagits. Åtgärderna vid Clab följer riktlinjer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Anläggningens huvuduppgift, att ta emot använt kärnbränsle från kärnkraftverken, har inte påverkats. Vi uppmanar vår personal att följa de rekommendationer som finns, både internt och externt och så fortsätter vi att följa utvecklingen, säger Mattias Nyström, tillförordnad enhetschef för driften på Clab.

Transport

Transportverksamheten fortgår som planerat och det finns redundans för att upprätthålla driften på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för att besättningen på transportfartyget smittas.

Slutförvaret SFR

På Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, fortsätter driften enligt lagd planering och bedömningen är att detta kommer att kunna fortgå på ett säkert sätt även om delar av personalen insjuknar.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 7 april 2020