Snart start för flermiljardprojekt

Det första av SKB:s stora byggprojekt rullar igång – första sprängsalvan planerad till hösten 2024

Om ungefär ett och ett halvt år planerar SKB för att den första sprängsalvan ska skjutas i arbetet med att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Förvaret ska bli nästan tre gånger så stort för att kunna ta emot rivningsavfall från nedlagda svenska kärnkraftverk. Men det är mycket som ska hinnas med innan dess. Utbyggnaden kommer att ta ungefär sex år att genomföra.

År 1982 lämnade SKB in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Ansökan hade föregåtts av geologiska undersökningar i både Forsmark och på Simpevarpshalvön, utanför Oskarshamn. När man jämförde berget på de bägge platserna visade det sig att berget var bättre i Forsmark. Tillstånd om att få bygga anläggningen erhölls ett år senare, 1983 och 1988 togs bergssalarna i drift. Några år senare, 1991, togs även silon för det medelaktiva avfallet i drift.

SFR byggdes för att rymma 63 000 kubikmeter. Det projekterades även för en andra etapp som skulle rymma upp till 90 000 kubikmeter. Den andra etappen behövde aldrig byggas, eftersom det byggdes markförvar vid kärnkraftverken. Dessutom blev kraftbolagen bättre på volymoptimering av avfallet.

Ska ligga djupare än den nuvarande anläggningen

Från början var tanken att SFR skulle stängas 2010, enligt då gällande politiska planer. Som vi alla vet så blev det inte så och snart är det dags att bygga ut SFR, med nya förvarsrum på 120–140 meters djup. Det är alltså djupare än den befintliga anläggningen som ligger ungefär 50 meter under markytan.

– Nu ska vi bygga ut SFR så att vi får plats med 180 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall i stället för dagens 63 000 kubikmeter. Det behövs för att vi ska kunna ta emot rivningsavfall från våra ägare, förklarar Jerry Westerstedt, programchef för utbyggnaden av SFR.

Jerry Westerstedt är programchef för utbyggnaden av SFR som ska mer än fördubbla utrymmet i SFR.

Bergarbeten och installationsarbeten

Att bygga ut SFR kommer att ta ungefär sex år, tre år av bergarbeten och tre år av installationsarbeten då till exempel ventilation, belysning och hanteringsutrustning ska komma på plats.

Just nu pågår mycket administrativt arbete inför den kommande entreprenadupphandlingen, men det görs även en del förberedande arbeten vid markytan och på plats, nere i berget.

Lagom till jul förra året fick SKB miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen för utbyggnaden av SFR. I tillståndet regleras till exempel buller och transporter.

– Innan vi tar tillståndet i anspråk, ska vi ta fram nya kontrollprogram som visar hur villkoren i tillståndet följs upp och kontrolleras, detta räknar vi med sker efter sommaren, då ska vi även etablera ett entreprenadområde.

Totalentreprenad i samverkan

SKB skickade i januari ut ett förfrågningsunderlag för att kunna handla upp en samverkanspartner och arbetet med att hitta en samverkanspartner kommer att pågå fram till sommaren. Därefter ska underentreprenörer handlas upp, bland annat en bergentreprenad samt el- och vvs-entreprenader.

– Att bygga ut SFR är både ett unikt och komplext projekt då det omfattar utbyggnad av en befintlig kärnteknisk anläggning, där de olika delarna ska anpassas till varandra. Vi kan strålsäkerhet och vår blivande samverkanspartner ska kunna bygga. Det handlar om en mångmiljardentreprenad, i storleksordningen med vad det kostade att bygga Friends Arena, Sveriges nationalarena, i Solna, säger Jerry.

SFR med befintlig del i vitt, och den planerade utbyggnaden i blått.

Det är också bråda dagar i tillståndsprövningsspåret för det räcker inte enbart med ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen. I slutet av mars ska programmet också lämna in en preliminär säkerhetsredovisning till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

– Den preliminära säkerhetsredovisningen beskriver hur strålsäkerheten kommer att vara anordnad framöver. Det handlar både om förvarets konstruktion och hur organisationen ska se ut, men även om hur strålsäkerheten ska upprätthållas vid anläggningen under drift, samt efter förslutning i framtiden. Den första säkerhetsredovisningen lämnades in redan vid ansökan 2014 och måste nu kompletteras av oss och godkännas av SSM innan byggstart.

Berg motsvarande Avicii Arena sprängs ut

Innan första sprängsalvan skjuts, vilket planeras ske i slutet av 2024, ska även ytterligare förberedande arbeten göras, bland annat ska en vik fyllas ut, där SKB tillfälligt ska lägga upp bergmassor.

– När utbyggnaden väl är igång kommer det – rent teoretiskt – komma upp en lastbil med sprängsten ur tunneln var tionde minut, dygnet runt. Det är mycket berg som ska sprängas ut, volymen på alla bergrum vi skapar är ungefär 650 000 kubikmeter. Det motsvarar volymen av drygt en Globen, eller Avicii Arena som byggnaden i Stockholm numera heter, avslutar Jerry.

Mer om SKB

Läs gärna mer om SKB:s uppdrag och projekt på www.skb.se

Är du entreprenör och vill veta mer om projektet? Klicka här för att se mer information.

I SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, förvaras radioaktivt avfall som är låg- och medelaktivt.

SFR är en del i SKB:s system för hantering av det svenska radioaktiva avfallet, läs mer här.